Тестове за конкурси за държавни служители

Пето преработено издание

ISBN: 978-954-28-4699-4
17,00 лв.
+

Анотация:

От 2004 г. всяко назначение за първи път като държавен слу­жител преминава през конкурсна процедура, един от най-често използваните способи в която е решаването на тест. Съгласно нормативните изисквания тестът задължително включва въпро­си, свързани с устройството и функционирането на администрацията. Чрез тях се цели да бъдат проверени знанията на канди­датите по специфичната за административната дейност материя за структурата на държавната администрация, органите на власт, статута на служителите, достъпа до обществена информация, за­щитата на класифицираната информация, издаването и обжалва­нето на административните актове, нормативните актове.

 

Книгата включва 480 примерни въпроса от основните обла­сти, свързани с устройството и дейността на държавната администрация съобразно действащото законодателство към 1 май 2024 г.

 

Въпросите са от затворен тип, с различна степен на слож­ност и възможности за комбиниране в зависимост от специфика­та на компетентностите, които се изискват за различни конкурсни длъжности за държавни служители. Поместени са и верните от­говори, както и разпоредбите на нормативните актове, въз основа на които са подготвени въпросите.

 

За авторите:

 

Невяна Кънева е магистър по право, има образователна и научна степен „доктор“ по административно право и административен процес и повече от 25 години юридически стаж, от които 15 години в администрацията. Автор и съавтор е на 10 книги в областта на публичната администрация и е автор на над 40 статии в същата област.

Ирена Борисова е магистър по право с повече от 25 години юридически стаж, от които 10 години в съдебната власт и 15 години в изпълнителната власт. Понастоящем е консултант в областта на административната реформа, преподавател в Института по публична администрация. Съавтор на Коментара по Закона за държавния служител и автор на многобройни статии в областта на държавната служба.