Ръководство за държавен изпит по публичноправни науки

ISBN: 978-954-28-4551-5
47,00 лв.
+

Анотация:

Ръководството за държавен изпит по публичноправни науки е предназначено да улесни в максимална степен подготовката на студентите по право в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство. Разбира се ръководството може да се ползва и от студентите във всички останали юридически факултети в страната, тъй като е съобразено изцяло с единния въпросник за изпита по публичноправни науки, който е приложим за специалността „Право“.

Ръководството е подготвено от авторски колектив от преподаватели в катедра „Публичноправни науки“ в Юридическия факултет на Университета на национално и световно стопанство. Всеки от авторите има множество научни публикации в областта на публичното право и сериозен преподавателски опит.

Темите (въпросите) в ръководството са разработени по единен модел, който включва план (съдържание) на въпроса, необходимата нормативна уредба, важна относима практика на Конституционния съд, на Върховния административен съд, на Върховния касационен съд и на други съдилища, най-съществените публикации по съответната правна материя (учебници, монографии, статии), основни понятия и контролни въпроси.