-10%

Конституционализъм и политическа култура

ISBN: 978-619-226-207-5
 • Автор:
 • Художник:
  Антонина Георгиева
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  240
 • Година на издаване:
  2022
18,00 лв.
20,00 лв.
+

Книгата „Конституционализъм и политическа култура“ представлява не цялостно съчинение, монография със структуриран тематично материал, а сбор от външно несвързани статии, публикувани през различни периоди от време и по различни поводи. Събирането им в един сборник се определя от общата характеристика на публикациите, намерила израз в заглавието му. Всички статии разглеждат, от една страна, материята на конституционализма и конституционното право, както и прилагането му от Конституционния съд (КС), макар че стремежът на автора е дори в чисто юридическите текстове като някои от статиите и особените мнения по конституционни дела да бъде преодолян специализираният дискурс за сметка на публицистичния момент в изложението, който би представлявал интерес за по-широка читателска аудитория, а от друга страна, връзката и взаимодействието на посочената материя с местната политическа култура.

В разбирането си за приложния конституционализъм в практиката на КС авторът изхожда от юридическия дискурс за задължителността на решенията на конституционната юрисдикция, която се отнася и до самата нея и е тясно свързана с правната сигурност и предвидимост като основни характеристики на правовата държава. Тази задължителност на практиката на КС, особено на неговите тълкувателни решения, не означава изключване на критиката към юриспруденцията, когато решенията на КС се отклоняват от тази практика или представляват превратна интерпретация на ясни и недвусмислени разпоредби на Конституцията, които деформират тяхното съдържание, като я „дописват“ или „поправят“ по съображения от извънправен характер. В този контекст книгата трябва да се разглежда като скромен принос, който запълва празнината от почти отсъстващата коментарна и критична литература върху практиката на КС, която е важен индикатор за равнището на българския приложен конституционализъм и определящата го национална политическа култура.


Благовест Пунев е съдия с дългогодишен професионален стаж в съдебната система. В периода 1990—2006 г. е съдия във Върховния съд и във Върховния касационен съд. Назначен е за заместник-председател на ВКС и ръководи неговата Гражданска колегия (1996—2006 г.). Член на Висшия съдебен съвет от професионалната квота в него (1998—2003 г.). Арбитър по вътрешни и международни арбитражни дела в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (1991—2006 г.). Избран от Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС за съдия в Конституционния съд (2006—2015 г.). От 2017 г. е председател на АС при БТПП.

Дял първи

Конституционализмът на прехода

Конституционализъм и разделение на властите – номинална и фактическа Конституция.
Дефицити в българския конституционен модел на съдебната власт

Първа част

Втора част

Послепис

От защита на националната Конституция към защита на европейския правен ред (Kратък преглед на юриспруденцията на Конституционния съд на Република България)

Реституция на незаконно иззетата собственост от властите в комунистическата държава (Преглед на юриспруденцията на Конституционния съд на Република България)

Дял втори

Критичен поглед към юриспруденцията на Конституционния съд

(Статии)

Съдебният активизъм и съдебното самоограничаване като проява на политическа целесъобразност в юриспруденцията на българския Конституционен съд (КС) (Кратък преглед на практиката на КС)

1. Уводни бележки

2. Негативни активистки практики на КС при упражняване на правомощието си за абстрактно нормативно тълкуване на Конституцията и обявяване на противоконституционност на закон (Преглед на юриспруденцията на КС)

3. Съдебното самоограничаване (съдебен консерватизъм) – негативно явление в юриспруденцията на КС

4. Заключение

Решението на Конституционния съд относно Истанбулската конвенция (Критичен коментар)

Извънредното положение и правото

Особени мнения по конституционни дела

Особено мнение на съдията Благовест Пунев по к. д. № 1/2008 г.

Особено мнение на съдията Благовест Пунев по к. д. № 2/2008 г.

Особено мнение на съдията Благовест Пунев по к. д. № 1/2009 г.

Особено мнение на съдията Благовест Пунев по к. д. № 6/2009 г.

Особено мнение на съдията Благовест Пунев по к. д. № 11/2009 г.

Особено мнение на съдията Благовест Пунев по к. д. № 10/2009 г.

Особено мнение на съдията Благовест Пунев по к. д. № 13/2013 г.

Особено мнение на съдията Благовест Пунев по к. д. № 17/2013 г.