Счетоводство – 2024 г.

Петнадесето издание на книгата-годишник

ISBN: 978-954-608-328-9
46,00 лв.
+

Всичко за промените във финансовото и управленското счетоводство, за новото в Националните и Международните счетоводни стандарти, за спецификата в счетоводното отчитане на различните предприятия.

В книгата ще намерите:

нормативните текстове на Закона за счетоводството и на Закона за независимия финансов одит, актуални към 10 май 2024 г.;

изчерпателен коментар на очакваните промени в тези закони, в съответствие с изискванията на Европейската законодателна рамка за устойчиво отчитане;

практико-приложни коментари и разяснения на принципите, изискванията и съдържанието на НСС;

обстоен преглед на промените в МСС, приети за прилагане от ЕС за 2024 г.;

експертни отговори на въпроси от счетоводната практика;

 

Целева аудитория: Счетоводители и одитори, финансисти и консултанти, мениджъри и управители на търговски дружества, данъчни експерти и практикуващи юристи.

 

Книгата е съобразена със счетоводното и данъчното законодателство, актуално към 10 май 2024 г.

Въведение

Част първа
НОРМАТИВНА УРЕДБА НА СЧЕТОВОДСТВОТО

ЗАКОН за счетоводството
ЗАКОН за независимия финансов одит

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И В ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ, ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАНСПОНИРАНЕ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА ЗА УСТОЙЧИВО ОТЧИТАНЕ
I. Предстоящи промени в Закона за счетоводството
II. Предстоящи промени в ЗНФО

ПРИЛОЖЕН КОМЕНТАР НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
1. Законодателно уреждане на счетоводството в България
2. Коментар към глава първа „Общи положения“
3. Коментар към глава втора „Категории предприятия и групи предприятия“
4. Коментар към глава трета „Финансови отчети“
5. Коментар към глава четвърта „Приложима счетоводна база“
6. Коментар към глава пета „Независим финансов одит“
7. Коментар към глава шеста „Публичност на финансовите отчети“
8. Коментар към глава седма „Годишни доклади“
9. Коментар по някои други въпроси в Закона за счетоводството

Част втора
НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРИЛАГАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
1. Въведение
2. Коментар на Общите разпоредби на НСС
3. Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти
3.1. СС 1 – Представяне на финансови отчети
3.2. СС 2 – Отчитане на стоково-материалните запаси
3.3. СС 4 – Отчитане на амортизациите
3.4. СС 7 – Отчети за паричните потоци
3.5. СС 8 – Нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
3.6. СС 9 – Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност
3.7. СС 10 – Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
3.8. СС 11 – Договори за строителство
3.9. СС 12 – Данъци от печалбата
3.10. СС 13 – Отчитане при ликвидация и несъстоятелност
3.11. СС 16 – Дълготрайни материални активи
3.12. СС 17 – Лизинг
3.13. СС 18 – Приходи
3.14. СС 19 – Доходи на персонала
3.15. СС 20 – Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
3.16. СС 21 – Ефекти от промените във валутните курсове
3.17. СС 22 – Отчитане на бизнескомбинации
3.18. СС 24 – Оповестяване на свързани лица
3.19. СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
3.20. СС 28 – Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
3.21. СС 31 – Отчитане на дялове в смесени предприятия
3.22. СС 32 – Финансови инструменти
3.23. СС 34 – Междинно счетоводно отчитане
3.24. СС 36 – Обезценка на активи
3.25. СС 37 – Провизии, условни задължения и условни активи
3.26. СС 38 – Нематериални активи
3.27. СС 40 – Отчитане на инвестиционни имоти
3.28. СС 41 – Селско стопанство
3.29. СС 42 – Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти

Част трета
МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

ИЗМЕНЕНИЯ НА МСС/МСФО,
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ЗА 2024 ГОДИНА
1. Изменение на МСС 12 Данъци върху дохода – Международна данъчна реформа – Примерни правила от втори стълб
1.1. Основна информация
1.2. Необходимост от изменение на МСС 12 Данъци върху дохода
1.3. Основни промени
1.4. Дата на влизане в сила и преходни разпоредби (пар. 98М)
2. Изменения на МСС 1 Представяне на финансови отчети – Класификация на пасивите като текущи или нетекущи, както и Нетекущи пасиви с договорни клаузи
2.1. Класификация на пасивите като текущи или нетекущи
2.2. Уреждане на пасиви със собствени акции
2.3. Класификация на пасивите при нарушение на договора
2.4. Дата на влизане в сила и преходни разпоредби
3. Изменение на МСФО 16 Лизинг – Пасив по лизинг при продажба с обратен лизинг
3.1. Основна информация
3.2. Основни промени
3.3. Дата на влизане в сила и преходни разпоредби
3.4. Счетоводно отчитане на продажба с обратен лизинг, включващ променливи лизингови плащания, при изменение на обратния лизинг
4. Изменения на МСС 7 Отчет за паричните потоци и МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване – Споразумения за финансиране на доставчика
4.1. Основна информация
4.2. Споразумения за финансиране на доставчика
4.3. Различия между традиционния факторинг и обратния факторинг
4.4. Изменения на МСС 7 и МСФО 7
4.5. Дата на влизане в сила и преходни разпоредби

Списък
на приложимите Международни счетоводни стандарти (Международни стандарти за финансово отчитане) и Разясненията към тях

Част четвърта
СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СТОПАНСКИ СЪБИТИЯ И ПРОЦЕСИ

СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СТОПАНСКИ СЪБИТИЯ И ПРОЦЕСИ
1. Счетоводно отчитане на ваучерите за храна като социален разход
1.1. Счетоводни записвания при работодателите
1.2. Счетоводни записвания при операторите на ваучери
1.3. Счетоводни записвания при търговците
2. Административни санкции, налагани за неспазване на приложимото законодателство
2.1. Санкции за нарушаване на счетоводното законодателство
2.2. Санкции за нарушаване на данъчното законодателство
2.3. Санкции за нарушаване на търговското законодателство
3. Годишното счетоводно приключване – стъпка по стъпка
3.1. Предварителни стъпки и общи положения
3.2. Определяне на категорията предприятие и съставните части на годишния финансов отчет
3.3. Преглед на актуалното състояние на фирмата
3.4. Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия
3.5. Представяне на собствения капитал
3.6. Инвентаризация на активите и пасивите
3.7. Представяне на нетекущите (дълготрайни) активи
3.8. Представяне на текущите (краткотрайни) активи
3.9. Представяне на разходите за бъдещи периоди
3.10. Представяне на пасивите (задълженията)
3.11. Представяне на провизиите
3.12. Представяне на приходите и разходите
3.13. Начисляване на текущи и отсрочени данъци
3.14. Счетоводни грешки и тяхното коригиране
3.15. Събития след датата на ГФО

Част пета
СПРАВОЧНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ

Календар на счетоводителя за 2024 година
Срокове за съхранение на счетоводна и търговска документация, и за погасяване на публични вземания по давност към 01.01.2024 година
Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство, валидни към 01.01.2024 година
Минимални и максимални размери на осигурителен доход и осигурителни плащания за 2024 година
Основен лихвен процент (проста годишна лихва) за периода 01.05.2024 г. – 02.01.2002 г.
Минимална работна заплата за страната за периода 01.04.2001 г. – 01.01.2024 г.
Размер на командировъчните пари за страната
Валутен размер на дневните и квартирните пари
Официални празници през 2024 година