Soft law е широко използван термин в международния юридически език. Генезисът на неговата употреба може да се намери в глобализацията на международните отношения и съпътстващата я уредба през втората половина на XX в. Днес понятието се разпространява и в отделните (над)национални правни системи, като поставя множество въпроси пред изследователите. Често отговорите им водят до сблъсък с традиционно установени и догматично възприети правни доктрини, което е сериозно предизвикателство и за авторите в настоящия академичен сборник.

Неговата поява обаче е наложителна – тя е предизвикана от нарастващото значение на soft law за правните системи и повечето правни отрасли. На страниците на сборника може да се открият:

– изследвания върху значението на soft law за правната система като цяло както в съвременен, така и в исторически аспект;

– статии, фокусирани върху ролята на (отделни източници на) soft law, по избрани въпроси от частното и публичното право;

– анализи на отделни международноправни и европейски измерения на soft law.

Съчиненията са насочени към широка аудитория – към всеки читател, който е заинтересован от развитието на правото и желае да обогати своите правни познания, независимо дали е юрист, или не.

Инициатор за издаването на сборника е изследователски екип от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

РИМСКОПРАВНИ И ТЕОРЕТИКОПРАВНИ АСПЕКТИ

Малина Новкиришка-Стоянова – Римскоправни идеи за едно съвременно понятие (soft law)

Димитър Ханев – Идеята за soft law и понятието за валидност в юридическото обосноваване

Симеон ГройсманSoft law и понятието за правото

 

ЧАСТНОПРАВНИАСПЕКТИ

Красимир Митев – Частните кодификации в правораздавателната практика

Ангел Шопов – Договаряне чрез измамливо бездействие

Ивайло Василев – Прекъсване на погасителната давност при действия по принудително изпълнение

Linert Lireza, Dorina Ndreka – Adhesion Contract, its Relations with the Principle of Contractual Freedom

Жана Колева – Значение на вината за обезщетението при договорно неизпълнение 

Таня Йончева – Въпроси на неизпълнението на договора за организирано туристическо пътуване

Димитър Топузов – Значението на Принципите на европейското семейно право за усъвършенстване на защитата на семейното жилище

 

ПУБЛИЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ

Константин Пехливанов – Преходът от „меко“ към „твърдо“ право в публичното право – принципът на последователност и предвидимост 

Георги Пенчев – Някои проблеми на soft law в екологичното право

Гентиан Кочи, Шкълким Дзека – Етичните кодекси в Република Албания и тяхното приложение

Мария Радева – Soft law в здравеопазването – правен ефект и ефективност

Нели Радева – Развитие на съвременната прокуратура в Република България

 

МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ И ЕВРОПЕЙСКОПРАВНИ АСПЕКТИ

Ирена ИлиеваSoft law на международните организации

Иван Русчев – Правна същност и място на актовете на soft law в правото и юриспруденцията на съдилищата на Европейския съюз

Бойка Чернева – Ролята на soft law при защитата на правата на човека в България

Гергана ГозанскаSoft law в практиката на Интерамериканския съд по правата на човека

Цветанка СпасоваSoft law в материята на международното сурогатно майчинство?

Веселин Цанков – Приложение на soft law в бежанското право

Диана Маринова – Soft law актове за мирно уреждане на спорове в международното морско право