СТАТИИ

Васил Мръчков - Сближаването на българското с европейското право и законодателната дейност на Народното събрание

Нено Неновски - Правни въпроси във връзка с държавния герб

Любен Корнезов - Конституционни проблеми на съдебната власт

Пламен Киров - Избирателна система и политическа стабилност

Ангел Калайджиев - За приватизационния фонд

Георги Хорозов - За правото на синдика да прекрати неизпълнен договор, по който длъжникът е страна (чл. 644 ТЗ)

Иван Сълов - Теоретични положения и оценки по повод на някои изменения и допълнения на НПК от 1990 и 1995 г.

ДИСКУСИИ

Методи Марков - Възстановяване правата на собствениците по ЗСПЗЗ — ех lege или с решение на поземлената комисия?

Румен Владимиров - Понятието „оръжие“ и наказателното право

КРИТИКА

Маргарита Чинова - Ново сравнителноправно изследване обогати наказателнопроцесуалната наука

Борис Спасов - Една полезна научна книга

Теодор Чипев - Ново издание на курса по граждански процес