СТАТИИ

Валентин Георгиев - Епистемологичен опит върху частното и публичното право

Борислав Градинаров - Характеристики на социалната държава в съвременния конституционализъм

Красимира Средкова - Новият Закон за висшето образование и възникването на трудовите правоотношения на научно-преподавателските кадри

Венцислава Желязкова - Участие на чуждестранни лица в приватизацията

Георги Хорозов - Въпроси на залога върху поименни акции

Живко Сталев - Биология и право

ДИСКУСИИ

Тодор Тодоров - Обективно приложимо право към международните търговски договори

ПРАВО И ЕЗИК

Мария Костова, Ралица Ковачева, Теодор Божинов - Правна филология: solutio