СТАТИИ

Витали Таджер - Принудително отчуждаване на частна недвижима собственост за държавни и общински нужди

Венцислава Желязкова - Търговските спорове в Световната търговска организация и редът за тяхното разрешаване

Цеко Цеков - Детекторът на лъжата

Румен Марков - Осъществяване на охранителната функция на наказателното право чрез предотвратяване, ограничаване и възстановяване на вредите от престъплението

Пенчо Пенев - Конституционни гаранции за местното самоуправление

Боян Баламезов - Към историята на конституционното съдопроизводство

ДИСКУСИИ

Петко Бояджиев - Противоречието между чл. 222 от ГПК и чл. 372, ал. 2 от НПК

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Никола Филчев - Краткото наказателно производство по чл. 409—414 от НПК

МЛАДИ АВТОРИ

Любка Ценова - Сделките като обект на облагане с данък върху добавената стойност

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Румен Владимиров - Новият Наказателен кодекс на Руската Федерация

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Васил Мръчков - Съветът по законодателство при 37-ото Народно събрание (1995—1997 г.)

Валентин Георгиев - Едно ново начало в правната теория

IN MEMORIAM