-10%

Съвременно право 3/2012

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Николай Колев - Относно правото на сведения на акционерите по чл. 224 ТЗ7 (Статия 1)

Райна Койчева - Обезщетението при трудоустрояване поради бременност, кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро по чл. 48 КСО (Статия 2)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Иван Стойнев - Ролята на Съда на Европейския съюз в контрола за законосъобразност по член 263 ДФЕС на актовете на Комисията, приети в изпълнение на Регламент (ЕО) № 139/2004 (Статия 3)

МЛАДИ АВТОРИ

Галина Димитрова - Продължаване на процеса за прекратяване на осиновяването при смърт на ищеца (Статия 4)

Александър Александров - Особености на обратното изкупуване на привилегировани акции по Търговския закон (Статия 5)

Иван Лазаров - Естество и легитимност на властта на Европейския съюз (Статия 6)