Съвременно право 3/2012

ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Николай Колев - Относно правото на сведения на акционерите по чл. 224 ТЗ7

Райна Койчева - Обезщетението при трудоустрояване поради бременност, кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро по чл. 48 КСО

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Иван Стойнев - Ролята на Съда на Европейския съюз в контрола за законосъобразност по член 263 ДФЕС на актовете на Комисията, приети в изпълнение на Регламент (ЕО) № 139/2004

МЛАДИ АВТОРИ

Галина Димитрова - Продължаване на процеса за прекратяване на осиновяването при смърт на ищеца

Александър Александров - Особености на обратното изкупуване на привилегировани акции по Търговския закон

Иван Лазаров - Естество и легитимност на властта на Европейския съюз