Съвременно право 6/2012

ISBN: 0861-18-15

Библиография на трудовете на проф. д-р Витали Таджер

СТАТИИ

Владимир Петров - Витали Таджер – живот, посветен на правото и правната наука

Вихър Кискинов - Към общата теория на юридическите актове

Ангел Шопов - Унищожаемост на договорите поради грешка и отговорност за недостатъци (сравнение)

Огнян Герджиков - По въпроса за апорта при учредяване на търговско дружество

Ружа Иванова – Особености на арбитража, свързани със страните и участието им арбитражното производство