-10%

Съвременно право 3/2017

ISBN: 0861-18-15
6,30 лв.
7,00 лв.
+

СТАТИИ

Иван Русчев – Положението на бенефициера при договора в полза на трето лице. Развитие на доктрината и практиката

Пламен Панайотов – Актуализираната наказателноправна уредба на ЕС за борба с тероризма

Христо Христев – За отговорността на държавата за вреди, причинени на частноправни субекти от нарушения на правото на ЕС във вътрешния правен ред на Република България

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Александър Цеков – Великото народно събрание и процедурите за конституционна ревизия

МЛАДИ АВТОРИ

Ани Митева – Обща характеристика на антидискриминационната клауза в модела на данъчна спогодба за доходите и имуществото на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Илина Дякова – Признаване на официални документи, издадени в чужбина

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Симеон Тасев – Ново ръководство по търговско право

АВТОРИТЕ В БРОЯ