СТАТИИ

Живко Сталев - Превръщане на фактически отношения в правни

Меглена Кунева - Отговорността за екологични вреди в процеса на приватизацията

Велина Станчева-Тодорова - Осиновяването и правната защита на децата, отглеждани в обществените заведения

Виолета Шипоклиева - По някои проблеми на възстановяване на собствеността по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи

Антон Гиргинов - Материалното определение на престъплението и малозначителността

МЛАДИ АВТОРИ

Кирил Киров - Понятието „международна продажба“ по смисъла на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки

ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ СЪД

Петър Раймундов - Евентуален умисъл и съзнавана непредпазливост в практиката на Върховния съд

100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЦЕКО ТОРБОВ

Михайлина Михайлова - „Цеко Торбов — почти самотен философ в българската правна мисъл“

Невена Милушева - „Цеко Торбов — изтъкнат философ на правото в българската правна мисъл“

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Васил Мръчков - Ценно изследване върху Конституционния съд

Александър Воденичаров - Актуална и полезна книга

Емилия Друмева - „Сравнителни подходи при изработването и приемането на Конституция“, Варшава, 28—29 април 1994 г.

Невена Милушева - Една авторска вечер

ДИСКУСИИ

Цеко Цеков – Кога неподписването на мотивите на присъдата от съдебните заседатели е съществено нарушение на процесуалните правила

ПРАВО НА ЕО

Ружа Иванова – Система и структура на правото на Европейските общности