СТАТИИ

Таня Бузева - За съотношението между основанията за изключване на съдружник от ООД

Кристиан Таков - Въпроси във връзка с противоречията между института на съпружеската имуществена общност и духа на законодателството след 1989 година

Тоньо Железчев - За характера на тълкувателните решения на общите събрания на колегиите на ВКС и ВАС според Закона за съдебната власт

Александър Воденичаров - Индивидуални административни актове по смисъла на чл. 2 ЗАП

Румен Марков - Грешката и случайното деяние в българското наказателно право

ДИСКУСИИ

Анелия Мингова - Обективни предели на силата на пресъдено нещо при приконститутивното съдебно решение

Никола Филчев - Относно продължаваното престъпление по чл. 26 от НК

ИЗ ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ СЪД

Николай Младенов - Бързото производство в НПК след възстановяването му

ПРАВО НА ЕИО

Антонина Бакърджиева - Защита на конкуренцията в ЕИО

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Александър Воденичаров - Нов учебник по административно право на Република България

IN МЕМОRIАМ

Витали Таджер - В памет на Илко Ескенази

ПРЕГЛЕД НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА СПИСАНИЕТО ПРЕЗ 1994 ГОДИНА