СТАТИИ

Живко Сталев - Вещноправният режим на парите

Ангел Калайджиев - Възражения на банката по акредитива

Иван Русчев - Завет на чужда вещ

Емил Марков - Новото в Закона за авторското право и сродните му права

Антон Гиргинов - Противозаконната принуда в сферата на имуществените отношения – наказателноправна характеристика

Румен Владимиров - Основни белези на съставното престъпление

Александър Билярски - Ограничения в противодействието на агресивните престъпни прояви в екстремни ситуации

Георги Пенчев - Правни аспекти на съотношението между екологичните и икономическите интереси

БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО

Илко Ескенази - Асоциирането на България с ЕО

ДИСКУСИИ

Димитър Радев - Конституционно правораздаване и конституционна съобразност

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Траян Конов - „Поръчителството“ каквото е и каквото трябва да бъде