СТАТИИ

Иван Русчев - Действия на разпореждане от единия съпруг с вещи съпружеска общност

Кристиан Таков - Въпроси във връзка с противоречията между института на съпружеската имуществена общност и духа на законодателството след 1989 година

Ангел Калайджиев - За банковата гаранция

Борислав Найденов - Дисконтови банкови сделки: факторинг и банков кредит под цесия

Владимир Георгиев - Правното положение на квестора според Закона за банките и кредитното дело

Анелия Мингова - Принудителното изпълнение по сметка в банки и непосредственото отменително действие на Конституцията

Георги Петканов - Правен режим на данъчнооблагателните актове

ДИСКУСИИ

Иван Стоянов - Условия, позволяващи неприлагане на антимонополното законодателство

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Йозеф Пахлер – Някои бележки по новите закони за емигрантите в Германия

ПРАВО НА ЕИО

Венцислава Желязкова - Проектът за статут на „Европейско дружество“ в рамките на Европейската икономическа общност – проблеми на международното частно право

ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА ВС

Никола Филчев - За различието между небрежност и случайно деяние

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Вера Бонева - Желязко Стоянов, „Философия на правото“, С., 1993