Търговско право. Търговци

Осмо преработено и допълнено издание

ISBN: 978-619-198-187-8
39,00 лв.
+

Изданието е съобразено със законодателството и съдебната практика към 1.01.2024 г.

Авторката проф. д-р Поля Голева е дългогодишен изследовател на въпросите на договорното и търговското право. Тя е професор в Института за държавата и правото - БАН, преподавател по търговско право в ПУ "П. Хилендарски", по облигационно право в Нов български университет, арбитър в АС при БТПП и адвокат, с богат практически опит в сферата на търговските сделки.

По-важни съкращения
Понятие за търговско право (ТП)

Търговското право като обективно право

Същност на ТП

Характерни черти а ТП

Мястото на ТП в правната система

Историческо развитие на ТП

Съвременни тенденции в развитието на ТП

Европейско търговско право

Съотношение между търговското и други клонове на правото

Обхват и система на ТП

Източници на ТП - характеристика, видове

Търговскоправни спорове

Основни понятия на ТП

Понятие за търговец

Търговец и търговска дейност

Стопанска дейност

Видове търговци

Понятие за търговско предприятие

Клон на предприятие

Търговска фирма

Седалище на търговеца

Търговски книги

Търговски регистър

Търговско представителство

Необходимост от търговско представителство

Общи приложения и правна същност

Видове представителство в ТП

Съотношение между гражданско и търговско представителство

Прокурист

Търговски представител

Търговски посредник

Търговски пълномощник

Търговски помощник

Едноличен търговец (ЕТ) - Понятие и правен режим

Общи положения

Правни бележки на едноличния търговец

Правен режим на едноличния търговец

Правни последици от смъртта на едноличния търговец

Правно положение на ЕТ в производството по несъстоятелност

Търговец - публично предприятие
Сдруженията в ТП - Възникване и сравнителноправен преглед. Понятие и видове търговски дружества

Понятие за дружествено право

Общи положения на сдруженията

Как са възникнали сдруженията в ТП?

Видове сдружения в ТП

Понятие за търговско дружество

Недействителност на учреденото търговско дружество

Членството в търговско дружество и неговата защита

Дружествено имущество. Вноски на учредителите

Решенията на общото събрание в търговските дружества и въпросът за тяхната нищожност

Събирателно дружество

Определение

Историческо развитие

Учредяване

Вътрешни отношения в СД - права и задължения на съдружниците

Външни отношения на СД

Отговорността на СД и на съдружниците

Прекратяване на дружеството и на членството

Командитно дружество (КД)

Определение

Практическо значение и приложение на КД

Възникване на КД

Правен режим на КД

Кой управлява общите дружествени работи и представлява дружеството?

Дружество с ограничена отговорност (ООД)

Определение

Предимствата и значението на ООД

Учредяане на ООД

Устройство на ООД

Управление на ООД

Членство в ООД

Капитал и дялове в ООД

Правен режим на дяловете на съдружниците

Отговорност на съдружниците

Прекратяване на ООД

Реформата в правната уредба на ООД (Lege ferenda)

Акционерно дружество (АД)

Обща характеристика

Възникване на АД

Капитал - същност, увеличаване и намаляване

Акция - понятие

Видове акции

Сделки с акции

Наследяване и делба на налични поименни акции

Членствени права и задължения

Облигации

Управление на АД

Предстояща реформа във формиране на възнагражденията на членовете на управителните органи на акционерните дружества

Годишен финансов отчет и годишен доклад

Прекратяване на АД

Придобиване на собствени акции от акционерното дружество

Общи бележки

Правна уредба на придобиване на собствени акции

Основания за придобиване на собствени акции по чл. 187а, ал. 1 т. 1-7 ТЗ

Проблемът за придобиване на собствени акции и datio in solutim

Проблемът за придобиване на собствени акции от вноски на акционери

Последици от нарушение на правилата за придобиване на собствени акции на основание чл. 187а, ал. 1-7 ТЗ

Обратно изкупуване на акции - основание за придобиване на собствени акции по чл. 187а, ал. 1, т. 8 ТЗ

Правен режим на придобитите собствени акции

Командитно дружество с акции (КДА)

Общи бележки

Какво представлява командитното дружество с акции?

Учредяване, структура, състав

Представителство, управление, отговорност

Разпределение на печалбата и загубите

Прекратяване на КДА

Заключение

Дружество с променлив капитал (ДПК)

Общи положения

Капитал и дружествени дялове

Правата на съдружниците?

Управление на ДПК

Еднолични търговски дружества

Еднолични капиталови дружества

Еднолично дружество с променлив капитал

Преобразуване на търговски дружества

Общи положения

Разделяне и отделяне - общи положения

Фактически състав на разделянето и отделянето

Сливане и вливане на търговски дружества

Правна защита на съдружниците и акционерите при преобразуване

Преобразуване чрез промяна на правната форма

Преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик

Някои въпроси на вписването в имотния регистър при преобразуване на търговски дружества и на заобикаляне на закона

Ликвидация на търговски дружества

Откриване на производство по ликвидация

Ликвидатори

Какви правни дейности включва производството по ликвидация?

Обединения на търговски дружества

Консоциум

Холдинг

Европейско обединение по икономически интереси

Европейско дружество
Кооперации

Легалното определение на кооперацията

Образуване, преобразуване и прекратяване на кооперацията

Имущество на кооперацията

Членствено правоотношение в кооперацията

Управление на кооперацията

Съдебен контрол върху актовете на органите на кооперацията

Европейско кооперативно дружество

Регламент 1435/2003 г.

Българската правна уредба на ЕКД