Вещно право

Осмо преработено и допълнено издание

ISBN: 978-954-9704-34-1
25,00 лв.
+

Тази книга обхваща основните въпроси от системата на българското вещно право – общо учение за вещите, видовете вещни права, способите за тяхното придобиване и защита, владението и вписванията в имотния регистър. В нея е направено обобщение на съвременните научни постижения и на съдебната практика в областта на вещното право. Материята е съобразена с учебните програми и хорариума на едноименната учебна дисциплина, която се изучава в юридическите факултети на висшите училища, и затова може да се ползва като учебник по вещно право. Тя е предназначена преди всичко за студенти – юристи, но би представлявала интерес и за практикуващи юристи – съдии, адвокати, нотариуси, както и за широк кръг граждани, поради достъпния стил на изложението.