-10%

Въззивно производство по наказателни дела

ISBN: 978-954-730-957-9
16,20 лв.
18,00 лв.
+

Книгата представлява първото съвременно изследване у нас на въззивното производство за проверка на първоинстанционни присъди. В триинстанционния модел на наказателното правораздаване въззивната проверка е основен контролен механизъм на невлезлите в сила съдебни актове.

На основата на задълбочен анализ на действащата нормативна уредба на това производство в НПК, историческото развитие на института от Древността до наши дни, сравнителноправния преглед на законодателните разрешения в някои европейски държави и критично коментираната съдебна практика и практиката на Европейския съд по правата на човека, авторът разработва основните въпроси на този контролен способ. Предметът на изследване обхваща теоретичното изясняване на същността на въззивното производство за проверка на присъдите и неговите характерни черти, правото на жалба и протест, действията на първоинстанционния съд по образуване на въззивното производство и проверка на тяхната допустимост и редовност, производството пред въззивната инстанция и правомощията на въззивния съд.

В книгата се предлагат решения на редица неуредени въпроси и празноти в законовата уредба на института, което дава възможност за преодоляването на някои практически проблеми в правоприлагането и създава добра основа за законодателно усъвършенстване на този основен контролен механизъм.

Трудът е предназначен за научни работници, практикуващи юристи и студенти по право, както и за всички, които проявяват интерес в областта на наказателния процес.


Проф. дюн Георги Иванов Митов е преподавател по наказателен процес (наказателнопроцесуално право) в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, адвокат от Софийската адвокатска колегия.

Глава първа. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И СЪЩНОСТ НА ВЪЗЗИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

§ 1. Възникване и историческо развитие на въззивното обжалване в континентална Европа и в България

§ 2. Същност на въззивното производство

§ 3. Предмет на въззивната проверка

§ 4. Предели на въззивната проверка

§ 5. Въззивното производство – два стадия на съдебната фаза

Глава втора. ДЕЙСТВИЯ ПРЕД ПЪРВАТА ИНСТАНЦИЯ

§ 1. Право на жалба или протест. Образуване на въззивното производство

§ 2. Срок и ред за подаване на жалбата и протеста

§ 3. Форма и съдържание на жалбата и протеста

§ 4. Проверка за допустимост и редовност на жалбата и протеста. Връщане на жалбата и протеста

§ 5. Администриране на жалбата и протеста от първоинстанционния съд. Изпращане на делото на въззивната инстанция

Глава трета. ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД ВЪЗЗИВНАТА ИНСТАНЦИЯ

§ 1. Подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание. Допускане на доказателства

§ 2. Оттегляне на жалбата и протеста

§ 3. Съдебно заседание на въззивната инстанция

§ 4. Произнасяне по мярката за неотклонение и другите мерки за процесуална принуда

Глава четвърта. ПРАВОМОЩИЯ НА ВЪЗЗИВНИЯ СЪД

§ 1. Обща характеристика на правомощията на въззивния съд

§ 2. Потвърждаване на присъдата

§ 3. Отмяна на присъдата и постановяване на нова присъда

§ 4. Изменение на първоинстанционната присъда

§ 5. Отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане

§ 6. Отмяна на присъдата и прекратяване на наказателното производство

§ 7. Спиране на наказателното производство