VARIA

Станислав Костов – Конституционният съд и преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз

Поля Голева – Ролята на Съда на Европейския съюз за прилагане на отговорността на държавата за нарушаване на правото на ЕС

Вихър Кискинов - Юридически конструкции и правна система

Григор Н. Григоров - Последици от откриването на производството по несъстоятелност за сключените от длъжника договори (чл. 644 ТЗ)

Тодор Коларов – Нови положения в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

Евгени Йочев – Из историята на административното правосъдие в България

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков – Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2011 г.

БЕЛЕЖИТИ БЪЛГАРСКИ ЮРИСТИ

Васил Мръчков - Сто години от рождението на професор Живко Сталев

Велко Вълканов - Проф. Борис Спасов учителят

Лазар Груев – Поклон пред учителя. 100 години от рождението на проф. Иван Ненов

Огнян Герджиков - Слово за проф. Витали Таджер