-10%

Заинтересованите лица по Административнопроцесуалния кодекс

ISBN: 978-954-730-925-8
16,20 лв.
18,00 лв.
+

Книгата изследва въпроса за лицата, които имат качеството „заинтересовани“ по смисъла на АПК, и правните възможности, които това качество им дава за участие в отделните административни производства. Наред с общите въпроси на понятието са изследвани предпоставките за възникване на качеството „заинтересовано лице“, посочени са специфичните особености на това качество в отделните производства, които АПК урежда – производствата по издаване на административни актове, оспорването им по административен и съдебен ред, защитата срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията, производствата по обезщетения, както и изпълнението на административни актове и съдебни решения по административни дела. Изследвани са и елементите на действие на административния акт – „засягането“ като понятие по чл. 21, ал. 1 АПК, предметът на засягане – субективни права, свободи или законни интереси, субектите на засягане, както и правните норми, чието нарушаване обосновава възникване на качеството „заинтересовано лице“. Анализирани са конкретни проблеми на административното правораздаване с обобщаване на практиката на ВАС и с посочване на конкретни правни разрешения, поради което книгата ще бъде полезна за практикуващи юристи – адвокати и съдии, както и за всички, за които материята съставлява интерес


Веселина Канатова-Бучкова е доцент по административно право и административен процес и адвокат от Пловдивската адвокатска колегия. Автор е на книгата „Нормативният административен акт“ и на множество други публикации.

Глава първа

ПОНЯТИЕТО „ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ“

I. Качеството „заинтересовано лице“ от гледна точка на общото понятие за индивидуален административен акт по чл. 21, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 

1. Понятието „заинтересовано лице“ при актове, действия или бездействия на администрацията, съставляващи изключения от определението на чл. 21, ал. 1 АПК

1.1. Вътрешнослужебни актове

1.2. Подготвителни актове

1.3. Актове, действия и/или бездействия, постановени или осъществени след издаване на конкретен административен акт

1.3.1. Действия или волеизявления по изпълнение на административните актове

1.3.2. Волеизявленията на административните органи по чл. 250, 256 и 257 АПК

2. Понятието „заинтересовано лице“ от гледна точка на понятието „правен интерес"

2.1. Връзката между понятията „заинтересован правен субект“ и „правен интерес от оспорване на административни актове"

2.2. Съотношението между понятията „заинтересован правен субект“ и „правен интерес от издаване и оспорване на административни актове"

2.3. Особени случаи на заинтересованост

2.3.1. Участието в производството по издаване на конкретен административен акт като предпоставка за придобиване на качеството „заинтересовано лице“. Значението на „адресатите“ на административния акт за възникване на правото на жалба

Глава втора

ВЪЗНИКВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО „ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ“. ЗАСЯГАНЕТО ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 21, АЛ. 1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

I. Обекти на засягане

1. Понятието „засягане“ по смисъла на чл. 21, ал. 1 АПК

2. Предмет на засягане

2.1. Засягането на права и свободи по чл. 21, ал. 1 АПК

2.2. Засягане на законен интерес

2.3. Засягане на колективни права

2.3.1. Понятието „колективни права"

2.4. Засягане на имуществените и неимуществените права на субектите на правото. Отговорността на държавата и общините за вреди на гражданите и юридическите лица

2.5. Принципи на засягане от действието на административния акт и неговото изпълнение

2.5.1. Принципът на добросъвестно, разумно и справедливо упражняване на административни правомощия по чл. 6, ал. 1 АПК

2.5.2. Принципът на съразмерност по чл. 6, ал. 2 и 3 АПК

2.5.3. Правото на гражданите на законност при осъществяване на дискреционни правомощия на административните органи. Принципът, установен в чл. 6, ал. 4 АПК

2.5.4. Дискреционната компетентност и мълчаливите волеизявления на административните органи

II. Субекти на засягане

1. Понятието „субект на засягане"

2. Учрежденията като субекти на засягане

III. Източници на засягане

1. Засягане, произтичащо от международноправни норми

2. Засягане, произтичащо от конституционноправни норми

3. Засягане, произтичащо от други норми на вътрешното и европейското законодателство

3.1. Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

3.2. Действие на решението на Европейския съд по правата на човека

3.3. Актовете на Европейския съюз като източници на засягане

Глава трета

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В ОТДЕЛНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО АПК

I. Производства по издаване на административни актове

1. Заинтересовани лица в производството по издаване на индивидуални административни актове

1.1. Прокурорът като „заинтересована страна“ в производството по издаване на индивидуални административни актове

2. Заинтересовани лица в производството по издаване на общи административни актове

3. Заинтересовани лица в производството по издаване на нормативни административни актове

3.1. Инициатива – почин за издаване на подзаконов нормативен административен акт. Приложението на изискването на чл. 27, ал. 2, т. 5 АПК в производството по издаване на нормативни административни актове

3.2. Участието на заинтересованите лица в производството по издаване на нормативни административни актове

3.2.1. Характерът на връзката между изискването за участие на заинтересованите лица в производството по издаване на нормативни административни актове и критерият за същественост на нарушението на административнопроизводствените правила

II. Заинтересовани лица в производствата по оспорване на административни актове по административен и съдебен ред

1. Субектите на оспорване по чл. 83, ал. 1 АПК

2. Оспорване на административните актове по съдебен ред. Правен интерес и право на оспорване

2.1. Заинтересованите лица в касационното производство. Право на касационно оспорване

3. Отмяна на влезли в сила съдебни актове по реда на глава четиринадесета, раздел I АПК

4. Възобновяване на производство по издаване на административни актове съгласно чл. 99 и сл. АПК

5. Изпълнение на административните актове и съдебните решения. Защита срещу незаконосъобразни действия на органа по изпълнение