-10%

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част II

Недействителност на договорите. Представителство. Едностранни волеизявления (чл. 26–44)

ISBN: 978-954-730-733-3
22,50 лв.
25,00 лв.
+

Съставителство, подбор на съдебната практика, коментарни бележки, библиография – Константин Кунчев

В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област.

Включената съдебна практика обхваща актове, постановени в периода 1952–2015 г.: тълкувателни решения и постановления на Пленума на ВС; тълкувателни решения на ВС и ВКС; решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК, както и други съдебни актове.

Във втората от тематично обособените части подробно се обръща внимание на недействителността на договорите, представителството и едностранните волеизявления (чл. 2644 ЗЗД).

Поместените решения засягат основни въпроси на облигационното и търговското право и свързаните с тях проблеми от вещното, семейното, наследственото право и гражданския процес. Подредбата на решенията следва систематиката на ЗЗД, като към всяка разпоредба са поместени избрани извадки от решения и е изведен спорният въпрос, по който се търси разрешение. Целта на възприетия подход е по-лесно и бързо читателят да може да се ориентира в търсенето на отговор по определен практически казус, доколкото утвърденото тълкуване на разпоредбите на закона намира приложение при сходни хипотези и проблеми.

Изданието се стреми да бъде от полза на широк кръг практикуващи юристи, както и на студентите по право.

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ДОГОВОРИТЕ

Член 26. Нищожност

Противоречие на закона

Продажба на чужда вещ

Продажба в нарушение на чл. 33, ал. 1 ЗС

Продажба на недвижим имот, върху който е наложена възбрана

Договор за продажба на земя, когато купувачът е български гражданин, сключил граждански брак с чужденец

Недействителност на договора за цесия

Ипотека на чужда вещ

Дарение на чужда вещ

Завет на чужда вещ

Недействителност на договори, сключени по реда на Закона за обществените поръчки

Недействителност на сделки на управление и разпореждане с имущества в режим на СИО

Разпоредителни действия с имот в режим на СИО, извършени само от единия съпруг

Предварителен договор, сключен само от единия съпруг, по отношение на имот в режим на СИО

Сделка на разпореждане със семейното жилище – лична собственост на единия съпруг, извършена без съгласие на другия съпруг

Неравноправни клаузи

Неравноправни клаузи при договори за банкови кредити

Проблеми на неравноправните клаузи във вързка с особеностите на заповедното производство

Неравноправни клаузи при договорите за предоставяне на комунални услуги

Незаконосъобразни решения на юридически лица

Незаконосъобразни решения по ЗУЕС

Заобикаляне на закона

Противоречие с добрите нрави

Преценката за нищожност на неустойка поради накърняване на добрите нрави

Невъзможен предмет

Липса на съгласие

Липса на форма

Недействителност на завещанието

Нищожност на договора за делба

Нищожност на запис на заповед

Приложно поле на разпоредбата на чл. 293, ал. 3 ТЗ

Липса на основание

Частична недействителност

Процесуална легитимация на страните по установителния иск за нищожност

Определяне на държавната такса по иск с правно основание чл. 26 ЗЗД при договор с предмет вещни права върху недвижим имот

Правен интерес от предявяване на установителен иск за нищожност

Отделните основания за нищожност представляват ли самостоятелни искове

Следи ли служебно съдът за нищожност

Преклудира ли предходен процес относно вземане от сделка възражението за нищожност на същата сделка в последващ процес

Член 27. Основания за унищожаемост

Сделки, сключени от недееспособни

Член 28. Грешка

Член 29. Измама

Член 30. Заплашване

Член 31. Невъзможност за разбиране или ръководене на действията

Член 32. Активна легитимация и давност

Член 33. Крайна нужда и явно неизгодни условия

Член 34. Процесуални проблеми при двустранна реституция

Член 35. Потвърждаване

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 36. Учредяване и действие на представителната власт

Член 37. Форма на упълномощаването

Член 38. Договаряне сам със себе си

Договаряне сам със себе си при органно представителство

Член 39. Предели на представителната власт

Член 40. Действия във вреда на представлявания

Фактически състав на сделка във вреда на представлявания

Форма на недействителност на сделка, сключена във вреда на представлявания

Процесуални въпроси относно доказването

Член 41. Прекратяване на представителната власт

Член 42. Действия на представител без представителна власт

Характер и обем на отговорността на мнимия представител

Особености на сделка, сключена от представител без представителна власт

Форма на недействителност на сделка, сключена без представителна власт

Особености при търговското доброволно представителство

Особености при органното представителство

Приложно поле на разпоредбата на чл. 301 ТЗ

Член 43. Преупълномощаване

ЕДНОСТРАННИ ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЯ

Член 44. Едностранни сделки