-10%

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част III

Непозволено увреждане (чл. 45–54)

ISBN: 978-619-226-011-8
22,50 лв.
25,00 лв.
+

Съставителство, подбор на съдебната практика, коментарни бележки, библиография – Константин Кунчев

В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област.

Включената съдебна практика обхваща актове, постановени в периода 1952–2016 г.: тълкувателни решения и постановления на Пленума на ВС; тълкувателни решения на ВС и ВКС; решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК, както и други съдебни актове.

В третата от тематично обособените части подробно се обръща внимание на непозволеното увреждане (чл. 4554 ЗЗД).

Поместените решения засягат основни въпроси на облигационното и търговското право и свързаните с тях проблеми от вещното, семейното, наследственото право и гражданския процес. Подредбата на решенията следва систематиката на ЗЗД, като към всяка разпоредба са поместени избрани извадки от решения и е изведен спорният въпрос, по който се търси разрешение. Целта на възприетия подход е по-лесно и бързо читателят да може да се ориентира в търсенето на отговор по определен практически казус, доколкото утвърденото тълкуване на разпоредбите на закона намира приложение при сходни хипотези и проблеми.

Изданието се стреми да бъде от полза на широк кръг практикуващи юристи, както и на студентите по право.

НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ

Член 45. Фактически състав на непозволеното увреждане

Действието и бездействието като елемент на фактическия състав на деликта

Доказателствена тежест за причинната връзка и противоправността на деянието

Вредата като елемент от фактическия състав на отговорността по чл. 45 ЗЗД

Вината като елемент на фактическият състав на деликта

За разграничението между исковете по чл. 45 и чл. 59 ЗЗД

Съотношение между наказателна и деликтна отговорност

Обхват и действие на разпоредбата на чл. 300 ГПК

За допустимостта на иск по чл. 45 ЗЗД за публично държавно вземане при наличие на влязъл в сила данъчен ревизионен акт

Пасивна процесуална легитимация

Причиняване на вреди от злоупотреба с право

Отговорност за вреди от незаконосъобразно уволнение и недопускане до работа

Деликт от дискриминация

Деликтна отговорност за вреди, причинени чрез публикации в медиите

Обида и клевета

Нарушение на презумпцията за невиновност

Претърпени вреди вследствие на обезпечително производство

Проблеми на отговорността на частните съдебни изпълнители и държавните съдебни изпълнители

Отговорност на адвоката

Отговорност за действия на съдията по вписванията

Отговорност за действия на нотариуса

Договорна и деликтна отговорност

Вреди от управление на търговско дружество

Характер на отговорността по чл. 145 ТЗ и предпоставки за нейното реализиране

От кой момент се дължи лихва за забава при управителския деликт

С каква давност се погасява вземането за обезщетение на дружеството за причинените му вреди от управителя

За обема на вредата, която подлежи на обезщетяване съгласно чл. 142, ал. 3 ТЗ

Фактически състав на отговорността по чл. 240 ТЗ

Член 46. Последици при неизбежна отбрана и крайна необходимост

Член 47, ал. 1. Отговорност на невменяемия

Член. 47, ал. 2. Отговорност за деликт, извършен от невменяемо лице

Член 48. Отговорност на родителите

Характер и особености на отговорността на родителите за вреди, причинени от техните деца

Съотношение на отговорността на родителите и отговорността на детето – пряк извършител

При какви условия родителите могат да се освободят от отговорност по чл. 48 ЗЗД

Член 49. Отговорност при възлагане на работа

Общи тълкувателни въпроси

Характер и предпоставки на отговорността по чл. 49 ЗЗД

За разграничение на отговорността по чл. 45, 49 и 50 ЗЗД

Процесуални въпроси

Отговорност за вреди от лекарска грешка

Отговорност за вреди от безстопанствени животни

Отговорност за вреди при пътнотранспортни произшествия

Регресен иск на застрахователя срещу застрахования делинквент

Отговорност за вреди от неравности по пътя

Отговорност при трудова злополука и професионално заболяване

Пълна имуществена отговорност на работника за вреди, причинени на работодателя

Отговорност за вреди от актове, действия и бездействия на държавни органи

Отговорност за вреди от забавено и незаконосъобразно правораздаване

Отговорност за вреди от нарушаване на правото на Европейския съюз

Чл. 50. Отговорност за вреди от вещи

Чл. 51, ал. 1. Определяне и присъждане на обезщетение за вреди

Към кой момент се определя размерът на обезщетението за вреди

Как се предявява лихва за забава при деликт и дължи ли се държавна такса

От кой момент следва да се присъди законна лихва върху обезщетението за неимуществени и имуществени вреди

От кой момент тече давността за предявяване на иска за вреди при непозволено увреждане

Съставляват ли вреда съдебните разноски

Паричното обезщетение и обезщетение в натура

чл. 51, ал. 2. Съпричиняване

Съпричиняване при застрахователни дела

Съпричиняване при трудова злополука или професионална болест

Процесуални въпроси при съпричиняването

Следи ли съдът служебно за съпричиняване

Компенсация на вредите с ползите

Чл. 51, ал. 3. Обезщетение за загубена работоспособност

Съпричиняване при ексцес

Давност при ексцес

Процесуални въпроси при ексцес

Чл. 52. Обезщетение за неимуществени вреди

Същност и видове неимуществени вреди и подлежат ли на доказване

Кои лица могат да искат обезщетение за претърпени неимуществени вреди при смърт на близък човек

Дължи ли се обезщетение при разходи за погребение

Дължи ли се обезщетяване на неимуществени вреди при телесна повреда на близък човек

Обезщетение за непозволено увреждане при неизпълнено обещание за сключване на брак

Дължи ли се обезщетение за неимуществени вреди при погиване или повреждане на вещи

Може ли юридическите лица да търпят неимуществени вреди

Размер на обезщетението за вреди, причинени поради незаконно обвинение

Размер на обезщетението при застрахователните дела

Чл. 53. Солидарна отговорност при множество делинквенти

Чл. 54. Регресни искове