-10%

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част VI

Прехвърляне и погасяване на задълженията. Солидарност (чл. 99—132)

ISBN: 978-619-226-126-9
23,40 лв.
26,00 лв.
+

В сборника е събрана и систематизирана съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област.

Включената съдебна практика обхваща актове, постановени в периода 1952-2019 г.: тълкувателни решения и постановления на Пленума на ВС; тълкувателни решения на ВС и ВКС; решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК, както и други съдебни актове.

В шестата от тематично обособените части подробно се обръща внимание на прехвърлянето и погасяването на задълженията, солидарността и на особените видове задължения (чл. 99—132).

Поместените решения засягат основни въпроси на облигационното и търговското право и свързаните с тях проблеми от вещното, семейното, наследственото право и гражданския процес. Подредбата на решенията следва систематиката на ЗЗД, като към всяка разпоредба са поместени избрани извадки от решения и е изведен спорният въпрос, по който се търси разрешение. Целта на възприетия подход е по-лесно и бързо читателят да може да се ориентира в търсенето на отговор по определен практически казус, доколкото утвърденото тълкуване на разпоредбите на закона намира приложение при сходни хипотези и проблеми.

Изданието се стреми да бъде от полза на широк кръг практикуващи юристи, както и на студентите по право.

Откъс от предговора на част V.

Към читателя

Длъжен ли е съдията да приложи противоконституционен закон

Значението на задължителната съдебна практика на националните върховни съдилища в светлината на правото на ЕС

Прехвърляне на вземания и задължения

Член 99. Цесия

Същност и действие на цесията

Особености на цесията, свързани със заповедното производство

Прехвърляне на правоотношение

Кой и как може валидно да извърши съобщаване на цесията

Забрана за прехвърляне на правата по потребителски кредити

Има ли уговорката за непрехвърлимост на едно вземане, уговорена в договора, от който се поражда вземането, действие спрямо трети лица при цесия

При извършена цесия на вземането прехвърля ли се арбитражната клауза, която е предвидена в договора, от който произтича вземането

Обем на правата, прехвърлени с договора за цесия

Цесията прехвърля ли правото на разваляне и на предсрочна изискуемост

Цесията прехвърляли ли лихвите и неустойките, включително преди да са възникнали

Отговаря ли цесионерът за неоснователно обогатяване от надплатени вземания в полза на цедента

Член 100. Отговорност на цедента

Действителен ли е договор за прехвърляне на несъществуващо вземане.

Какъв е характерът на отговорността по чл. 100 ЗЗД

Член 101. Встъпване в дълг

Разграничение между встъпване в дълг и поръчителство

Разграничение между заместване в дълг и встъпване в дълг

Поемане на изпълнението

Член 102. Заместване в дълг

Погасяване на задълженията

Прихващане, подновяване и опрощаване

Член 103. Предпоставки на прихващането

Еднородност на престациите

Допустимо ли е прихващане на две насрещни парични вземания в различна валута

Насрещност на вземанията

Ликвидност на вземането

Процесуални въпроси при възражението за прихващане

Възражение за прихващане в изпълнителния процес

Възражение за прихващане в производството по несъстоятелност

Следва ли да се предяви активното вземане, за да се извърши възражението за прихващане в производство по несъстоятелност

Кога се прекратяват или погасяват вземанията, които не са предявени в производството по несъстоятелност

Прихващане в производството по банкова несъстоятелност

При направено възражение за прихващане в един съдебен процес и наличие на висящ процес относно активното вземане има ли основание за спиране или прекратяване на делото

Допустимо ли е да се прави възражение за прихващане на първа инстанция, но след срока за отговора на исковата молба от ищеца или от ответника

Допустимо ли е възражение за прихващане във въззивната инстанция

При уважено възражение за прихващане, когато пасивното вземане е по-голямо от активното, допустим ли е нов иск за горницата от ответника срещу ищеца.

При прехвърляне на вземането погасяват ли се възраженията на цедирания длъжник и при какви условия

Възражение за прихващане с погасено по давност активно вземане

Член 104. Начин на извършване и действие на прихващането

От кой момент настъпва погасителният ефект при съдебното прихващане

Подлежи ли на обжалване определение, с което се отказва да се разгледа възражение за прихващане

Как се определят разноските при уважено възражение за прихващане

Член 105.Недопустимост на прихващането

Прихващане в трудовото право

Член 107. Новация

Новация при договор за кредит

Новация при наем и лизинг

Новация при продажба

Новация при договори, сключени по Закона за обществените поръчки

Член 108. Опрощаване

Освобождаване от отговорност на управителя с решение на общото събрание

Член 109. Презумпция за погасяване

Погасителна давност

Член 110. Обща давност

Неоснователно обогатяване

Давност при договор за кредит

Давност при договор за правна защита и съдействие

Давност при вземането за дивидент

Давност при договора за изработка

Давност при уговорено възнаграждение при договор за влог

Давност за вземане за парична равностойност за вещ

Давност при иска по чл. 135 ЗЗД

Давност при иска по чл. 19 ЗЗД

Менителнично право

Застрахователно право

Вещно право

Наследствено право

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Процесуални въпроси

Тежест на доказване, преклузия при възражението за давност

Ефект на давността

Допустим ли е отрицателен установителен иск за установяване, че вземането е погасено по давност

Право на разноски при уважен отрицателен установителен иск за установяване, че вземането е погасено по давност

Член 111, буква „а”. Възнаграждение за труд

Давност при договор за управление и прокура

Член 111, буква “б”. Обезщетения и неустойки

С каква давност се погасява вземането за задатък

Член 111, буква “в” предл. първо. Наем

Наем

Лизинг

Аренда

Член 111, буква “в” предл. второ. Лихви

С каква давност се погасява мораторната лихва при деликт и договорно неизпълнение

С каква давност се погасява възнаградителната лихва, която е част от анюитетна вноска

Кой вид погасителна давност е приложим при осъдителни искове за недължимо платени суми по месечни анюитетни вноски 

Член 111, буква “в” предл. трето. Периодични вземания

Член 113. Отказ от давност

Член 114. Начален момент на давността

Давност при деликт, който съставлява престъпление

Член 115. Спиране на течението на давността

Процесуални въпроси

Оттеглянето на исковата молба заличава ли с обратна сила спирането на давността

От кой момент тече давност за унищожаване на договора в хипотеза, че лицето не може да разбира свойството и значението на постъпките си, но не е поставено под запрещение

Изчерпателни ли са основанията за спиране на давността?

Член 116. Прекъсване на течението на давността

Последици от прекъсването на давността

След като е изтекла погасителната давност, може ли да е налице прекъсване?

Дали изявление на длъжника, което не е адресирано към кредитора, съставлява признание на дълга по смисъла на чл. 116, буква “а” ЗЗД?

Съставлява ли извънсъдебно признание на длъжника вписването на дълга в счетоводството на търговеца, в справките-декларации по ЗДДС?

Прекъсва ли се давността, когато признанието касае фактическия състав, от който произтича задължението, а не дължимостта на самото вземане?

Плащане на част от вземането прекъсва ли давността за остатъка ?

При предоговаряне на условията по договора има ли прекъсване на давността?

При увеличение на размера на вземането при частичен иск от кога спира и се прекъсва давността за цялото вземане?

Участието на длъжника в предходен процес като трето лице помагач прекъсва ли и спира ли давността спрямо него?

От кой момент прекъсва давността при искане за конституиране на нов ответник?

Предявяването и уважаването на иска за главницата спира, съответно прекъсва ли давността за лихвата?

При предявен иск в наказателното производство и определение на съда, с което е постановен отказ за съвместно разглеждане, прекъсва ли се погасителната давност?

Погасителна давност при иска по чл. 135 ЗЗД

Прекъсване на давността в изпълнителния процес

Прекъсват ли погасителната давност обезсилените по право изпълнителни действия, когато изпълнителното производство е прекратено поради перемпция?

Влязлата в сила заповед за изпълнение поради неподадено възражение от длъжника прекъсва ли погасителната давност и от кой момент?

Приложима ли е разпоредбата на чл. 117, ал. 2 ЗЗД за вземане, постановено с влязла в сила заповед за изпълнение, поради неподадено възражение от длъжника?

От кой момент прекъсва давността при изпълнение срещу държавата, общината и болничното заведение?

Прекъсване на придобивната давност

Придобивната давност може ли да бъде прекъсната с иск на собственика, насочен срещу лицето, чрез което се упражнява владението на имота, т.е. срещу държателя.

Член 116а. Спиране и прекъсване на давността при частичен иск

Член 117. Давност при вземане, установено със съдебно решение

Член 118. Естествени вземания

Член 119. Давност при акцесорни вземания

Член 120. Необходимост от позоваване на давността

До кой момент може да се прави възражението за давност

Особени видове задължения

Солидарни задължения

Член 121. Възникване на солидарността

Активна солидарност

Пасивна солидарност в гражданското право

Пасивна солидарност в търговското право

Член 122. Права на кредитора спрямо солидарните длъжници

Солидарност при съпрузи

Солидарност в трудовото право

Член 123. Погасяване на солидарните задължения

Член 124. Новиране, опрощаване, сливане при солидарността

Член 125. Прекъсване, спиране и отказ от давност при солидарността

Член 126. Виновна невъзможност за изпълнение

Солидарност при прехвърляне на търговско предприятие

Член 127. Вътрешни отношения между съдлъжниците

Погасяване на вноски по кредит, отпуснат по време на брака, само от единия съпруг

Неделими задължения

Член 128. Случаи на неделимост

Член 129. Изпълнение на неделимо задължение

Задължения с право на избор

Член 130. Упражняване на право на избор

Член 131. Неупражняване на правото на избор

Член 132. Последваща невъзможност за изпълнение с един от предметите на задължението