Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията

ISBN: 954-8214-039-5
14,00 лв.
+

Настоящата монография е първото цялостно изследване у нас на производствата по глава XV от Административнопроцесуалния кодекс. Процедурите, релгаментирани в нея, са сред основните правни механизми за защита правата на гражданите и организациите в случаите, в които те са засегнати, без да е издаден административен акт. През изминалите години от влизане в сила на кодекса те се наложиха като ефикасен правен механизъм за защита от действията и бездействията на органите на изпълнителната власт.

В книгата са изследвани общите характеристики, източниците, фактическият състав за образуване, процедурата, съдебните актове и правният ефект от производствата по глава XV от АПК като самостоятелни административни производства. Представен е и цялостен анализ на процедурите по глава XV от АПК, направена е аналогия с други административни производства, формулирани са редица нови тези относно различни аспекти, които улесняват изследването и прилагането на тези правни възможности в бъдеще. В хода на изследването са посочени и коментирани над 40 съдебни акта, илюстриращи различни насоки от практиката от тези производства.