Административен процес

8-мо издание

С измененията в АПК от 2021 г. и тълк. р-я от 2021 и 2022 г., както и съществените промени в ЗАНН от 2021 и 2022 г.

ISBN: 9789542840497
35,00 лв.
+

Всеки учебник съдържа уникален код за достъп до електронен вариант на пълния текст.
Електронният вариант дава възможност при кликване върху съответните нормативни актове и съдебни решения да се отваря пълното им съдържание.
В учебника същественият материал само за студенти е обозначен с по-едър и различен тип шрифт. Текстът, който би представлявал интерес за практикуващи юристи, е даден в различен шрифт.

В учебника са детайлно анализирани важните промени в АПК, направени през 2021 г. и съдебната практика през 2021 и 2022 г. Отразени са влезлите в сила кардинални промени в ЗАНН през 2021 г. и промените през 2022 г., а също и най-новите промени в редица други закони като ЗУТ, електронните съобщения, ЗДП.

Предговор
Съкращения
Понятие за административен процес

Административен процес по административнопроцесуалния кодекс и закона за административните нарушения и наказания

Административен процес по АПК

Действие, предмет, метод, източници, правоотношения, значение и сложност

Основни принципи на административния процес по АПК

Участници, страни, представителство и съобщения

Спорове за компетентност

Споразумение и административен договор

Споразумението в административния процес

Административен договор

Производство по издаване на индивидуални административни актове

Понятие за индивидуален административен акт

Производство по издаване на индивидуални административни актове

Производство по издаване на общи административни актове

Производство по издаване на нормативни административни актове

Оспорване на индивидуалните и общите административни актове по административен ред

Възобновяване на производства по издаване на административни актове

Предложения и сигнали

Оспорване на административните актове пред съд - общи положения

Оспорване на индивидуални административни актове пред първата инстанция

Оспорване на общи административни актове

Оспорване на подзаконови нормативни актове

Обжалване на отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт

Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията

Производства за обезщетения

Касационно производство

Обжалване на определенията и разпорежданията

Отмяна на влезли в сила съдебни актове

Отмяна по искане на страна по делото

Отмяна по искане на трето лице

Изпълнение на административните актове и съдебните решения по административни дела

Административнонаказателни разпоредби

Административнонаказателен процес

Предмет, метод, източници

Основни принципи

Участници, страни и представителство

Доказване, доказателства и доказателствени средства

Производство по установяване на административните нарушения

Производство по налагане на административните нарушения

Оспорване на наказателните постановления и електронните фишове

Касационна проверка на съдебните решения по оспорване на наказателните постановления и електронните фишове

Възобновяване на административнонаказателните производства

Производство за изпълнение на наказателните постановления и на решенията на съдилища по административнонаказателни дела

Съотношения между национален административен процес, европейски административен процес и глобален административен процес

Взаимодействие между националния и европейския административен процес

Взаимодействие между националния и глобалния административен процес

Библиография
Списък на цитираните европейски и български нормативни актове
Указател на цитираните дела на българските и международни съдилища
Предметен указател