-10%

Авторското право в музиката

ISBN: 978-954-730-622-6
12,51 лв.
13,90 лв.
+

Книгата е първото по рода си специализирано изследване на въпросите, свързани с прилагането на авторскоправното законодателство в областта на създаването и използването на музикални произведения в България. Подробно са разгледани въпросите около възникването, упражняването и защитата на правата на авторите – композитори и текстописци. Освен това са разгледани и правата и задълженията на изпълнителите на музика – певци и инструменталисти, както и на продуцентите на звукозаписи и на музикалните издатели, а също и проблемите в това отношение на радио- и телевизионните организации, на кабелните оператори, на оперните и други театри, на хотелите и заведенията, на доставчиците на музикално съдържание и на любителите, свалящи музика от интернет.

Особено внимание е обърнато на ролята на дружествата за колективно управление на музикални права, най-вече на „Музикаутор“, както и на механизмите, по които те действат.

Разяснени са и международноправните аспекти на тези проблеми.

Мариана Лазарова за „Авторското право в музиката“

 

§ 1. Музикалните произведения като обекти на авторското право

§ 2. Субекти (носители) на авторско право върху музикални произведения

§ 3. Съдържание на авторското право върху музикални произведения

I. Общи положения

II. Неимуществени (лични) права върху музикални произведения

III. Имуществени права върху музикални произведения

1. Право на възпроизвеждане на произведението

2. Право на разпространение на екземпляри от записа на произведението

3. Право на публично изпълнение на произведението

4. Право на публично сценично представяне на произведението

5. Право на излъчване, на предаване и на препредаване на произведението по радио и телевизия

6. Право на предоставяне достъп до произведението по електронен път в цифрова мрежа (т.е. по интернет)

7. Право на преработка на произведението

8. Право на компенсационно възнаграждение при презаписване за лични нужди

9. Право на някои други възнаграждения

IV. Допустимо свободно използване на музикални произведения

§ 4. Времетраене и наследяване на авторското право върху музикални произведения

§ 5. Упражняване на авторското право върху музикални произведения

§ 6. Организации за колективно управление на авторски права в областта на музиката

§ 7. Договори за отстъпване на авторски права върху музикални произведения

1. Договори за публично изпълнение на музикални произведения

2. Договори за излъчване, предаване, преизлъчване и препредаване на музикални произведения по радио и телевизия

3. Договори за предоставяне достъп до музикални произведения по интерактивна електронна мрежа

4. Договори за звукозаписване на музикални произведения и разпространение на екземпляри от записа

5. Договори с музикален издател

6. Договори за сценично представяне на музика

§ 8. Права, сродни на авторското, свързани с музиката

1. Права на артистите-изпълнители

2. Права на продуцентите на звукозаписи

3. Права на радиостанциите

4. Правен режим на наименованията на музикално-изпълнителски групи

§ 9. Защита на авторското и сродните му права върху музикални произведения

1. Гражданскоправна защита

2. Наказателноправна защита

3. Административноправна защита

4. Контрол на държавата върху използването на обекти на авторското и сродните му права при производството и търговията с матрици и носители

§ 10. Международноправна уредба

§ 11. Заключителни размишления

I. Съпоставка между заложеното в закона и реалните резултати от приложението му

II. Състояние на правоприлагането

III. Някои възлови моменти, свързани с управлението на правата върху музикални произведения

1. Има ли разумна алтернатива на колективното управление

2. Относно монополното положение на някои организации за колективно управление на права

3. Може ли една организация за колективно управление на права да действа и от името на нечленове

4. По въпроса за контрола от страна на държавата над организациите за колективно управление на права

Приложения

Списък на чуждестранните дружества, с които „Музикаутор“ има сключени договори за взаимно представителство в областта на публичното изпълнение („малките права“) (към 1.07.2009 г.)

Списък на чуждестранните дружества, с които „Музикаутор“ има сключени договори за взаимно представителство в областта на правата за механично възпроизвеждане („механичните права“) (към 1.07.2009 г.)

Списък на чуждестранните дружества, с които „Профон“ има сключени договори за взаимно представителство (към 1.07.2009 г.)