-10%

Обекти на интелектуалната собственост

ISBN: 978-954-730-993-7
16,20 лв.
18,00 лв.
+

Книгата представлява общо изследване на нематериалните блага, които се закрилят като обекти на интелектуална собственост. Изясняват се тяхната правна природа и характерните им черти. Интелектуалната собственост е съпоставена и отграничена от правото на достъп до информация, от правото на свобода на словото, от закрилата на културно-историческото наследство и др. Проследява се използването на понятието интелектуална собственост от появата му до наши дни. Отделено е внимание на някои от най-значимите теории, които са оказали влияние над формирането и развитието на правната закрила на нематериалните блага. Разгледани са различните групи обекти на интелектуална собственост и са изследвани взаимовръзките между тях. В самостоятелни глави са анализирани обектите на авторското право и на сродните на авторското право права, обектите на индустриална собственост и всички други нематериални блага, които са получили закрила като обекти на интелектуална собственост. Засегнати са актуални и дискусионни въпроси във връзка с постоянното разширяване на предметния обхват на интелектуалната собственост. Направени са предложения за усъвършенстване на нормативната ни уредба.

 

 

 

Увод

Глава 1. Понятие и теории за интелектуалната собственост. Правото на интелектуалната собственост като правен отрасъл

I. Първи свидетелства за използване на термина интелектуална собственост

II. Възприемане на термина в международните актове и в правото на ЕС

III. Утвърждаване на термина интелектуална собственост в националните правни системи системи и в българското право. Тенденции

IV. Теории за закрилата на интелектуалната собственост

V. Правото на интелектуалната собственост като правен отрасъл. Интелекуална собственост и собственост

Глава 2. Обектите на интелектуалната собственост като нематериални блага

I. Понятие за нематериални блага – обекти на интелектуалната собственост. Необходимост от определяне на обектите на интелектуалната собственост

II. Обща характеристика на обектите на интелектуалната собственост

III. Съпоставки и отграничения на интелектуалната собственост (ИС)

1. ИС и достъпа до информация, свободата на словото и личните данни

2. ИС и човешкото тяло

3. ИС и културно-историческото наследство

4. ИС и вещите

IV. Интелектуалната собственост като основно право

Глава 3. Обекти на авторското право

I. Обща характеристика на обектите на авторското право. Предпоставки за предоставяне на законова закрила

1. Обща характеристика на произведенията като обекти

2. Творческа дейност

3. Обективна форма

4. Ограничения

5. Изключени от закрила обекти

II. Видове закриляни произведения

1. Произведения на литературата

2. Компютърни програми

3. Музикални произведения

4. Сценични произведения

5. Филми и други аудио-визуални произведения

6. Произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти

7. Реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове

8. Фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския

9. Одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката

10. Графично оформление на печатно издание

11. Кадастрални карти и държавни топографски карти

12. Бази данни

III. Обекти на сродните на авторското право права

1. Изпълнителско изкуство (изпълнения на артисти-изпълнители)

2. Звукозаписи и първоначални записи на филми или други аудиовизуални произведения

3. Програми на радио- и телевизионни организации

IV. Наименования на артистични групи

Глава 4. Обекти на индустриалната собственост

I. Обща характеристика на обектите на индустриалната собственост

II. Патентоспособни изобретения и полезни модели

1. Понятие за изобретение. Патентоспособно изобретение

2. Признаци за патентоспособност на изобретенията: новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост

3. Видове изобретения

4. Полезни модели

III. Промишлен дизайн

IV. Означения

1. Марки. Понятие и обща характеристика

2. Видове марки

3. Географски означения

4. Търговско име и фирма

V. Нелоялна конкуренция

Глава 5. Други обекти на интелектиалната собственост. Свръхзакрила на интелектуалната собственост

I. Неразгласена информация

II. Нови сортове растения и породи животни

III. Топология на интегралните схеми

IV. Свръхзакрила на обектите на интелектуалната собственост

Глава 6. Предложения de lege ferenda

I. Относно използването на общите термини и понятия

II. Относно обектите на авторското право и на сродните на авторското право права

III. Относно обектите на индустриалната собственост

Заключение