Патентните претенции

ISBN: 978-954-28-3981-1
19,00 лв.
+

Най-после, след години на осъзнаване на необходимост­та от защита на марки като лице на фирмите или като пред­ставяне на различните им продукти и услуги, дойде време предприятията да погледнат и към „тежката артилерия“ – па­тентите и полезните модели. Това са иновации от най-висок клас – не става дума за малки и практични подобрения в ра­ботата или на инструментите, с които се работи. Подобни подобрения са предмет на рационализаторска дейност, на­речена в ЗПРПМ – „предложения с полезен ефект“, която се стимулира и възна­граждава от потребителя на тези предложения по негови вътрешни наредби и правила.

Факт e, че нито едно предприятие не просперира и не раз­ширява пазарите си, ако не използва иновации в работата си.

За да може обаче да има в ръцете си средство, което да му дава възможност да ограничава достъпа на конкурентите си до новите си технологии или продукти, както и да има предимство пред тях, следва да получи защитен документ за своите иновации.

Защитните документи, посочени в националното ни за­конодателство, а и в международни договори, са патент и по­лезен модел.

За издаване и на двата вида документи е необходимо да бъде съставено описание и да бъдат формулирани претен­ции. И за двете има специфични изисквания за съставяне­то им, тъй като общото правило е, че обхватът на закрила е определен от претенциите, които от своя страна са подкре­пени от описанието.

Настоящата разработка има за цел да допринесе за по-лесния подход на специалистите към съставянето на претен­циите, като е особено подходяща за използване от тези от тях, които отскоро са стартирали работата си в областта на защитата на изобретенията, а и за улеснение на колегите с опит, които не са се сблъсквали с някои специфични случаи. Доколкото българското и европейското законодателство до­пуска изобретателите или предприятията да се представля­ват сами пред собствените си ведомства, насоките, дадени в настоящата книга, биха били полезни и за тях.

Изложението е изградено върху изискванията, посочени в българския Закон за патентите и регистрацията на полез­ните модели, съобразени са и са посочени и изискванията към претенциите на Европейското патентно ведомство и на Федералната служба по интелектуална соб­ственост на Руската федерация, които две ведомства са посо­чени в Договора за патентно коопериране (РСТ) като възмо­жен за избор международен проучвателен орган за заявки, подадени от български заявители. Разбира се, включени са и всички изисквания, посочени в този договор.