-10%

Институциите на изпълнителната власт в континенталноевропейския конституционализъм

ISBN: 978-954-730-856-5
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  536
 • Година на издаване:
  2013
18,00 лв.
20,00 лв.
+

Книгата е посветена на историческата еволюция на изпълнителната власт в четири от най-значимите в конституционноправно отношение европейски държави – Германия, Австрия, Нидерландия и Белгия. Изследването се основава на предварително изградена система от критерии и на оригинална концепция за разделението на властите, която е приложена към всяка от разгледаните държави. Анализът обхваща всички конституции на посочените страни. В книгата е използван интердисциплинарен подход. Проучена е не само нормативната уредба, но и начинът, по който институциите на изпълнителната власт – държавен глава, правителство, министри и др., прилагат писаното конституционно право в политическата практика. Това е направено чрез множество исторически примери. Приемствеността с миналото и оттласкването към бъдещето като основни движещи сили на историята задават ритъма на книгата. Ето защо тя би представлявала интерес за всеки, който се интересува от конституционната и политическа еволюция на властта в последните няколко века от развитието на континентално-европейския конституционализъм.

 

Глава I. Институциите на изпълнителната власт като обект на изследване. Методология, концептуална схема и терминология

1. Институциите на изпълнителната власт в континенталноевропейския конституционализъм. Параметри и обект на изследването

2. Хоризонталното разделение на властите – опит за нова концептуална систематизация

3. Методология на изследването

Глава II. Институциите на изпълнителната власт в немския конституционализъм

1. Несбъднатата мечта за конституционно институционализирана и „опитомена“ монархическа и министерска власт, продукт на националния суверенитет

2. Институционалният дизайн на екзекутивата в контекста на монархическия конституционализъм

3. Органите на изпълнителната власт в контекста на полупрезидентската република

4. Силно лидерство в контекста на стабилно, ефективно и парламентарно отговорно управление

Глава III. Институциите на изпълнителната власт в австрийския конституционализъм

1. Поликонституционни актове и некодифицирани конституции като конституционни свидетелства за властови колизии между монархизъм и републиканизъм, монизъм, корпоративизъм и плурализъм, централизъм и федерализъм

2. Органите на изпълнителната власт в Австрия в епохата на Пролетта на народите. Опити за установяване

на либерален конституционализъм, разпънати на кръст между абсолютизма и неоабсолютизма.

3. Закъснялата ранна конституционна монархия в Австрия и органите на изпълнителната власт

4. Органите на изпълнителната власт в институционалната схема на корпоративната държава

5. Органите на изпълнителната власт в контекста на републиканската парламентарна демокрация

Глава IV. Институциите на изпълнителната власт в нидерландския конституционализъм

1. Кралят като средоточие на изпълнителната власт. Развитие на институционалната схема на екзекутивата в сянката на монархическия принцип

2. „Нека парламентаризмът започне сега!“ Институциите на изпълнителната власт в епохата на дуалистичната конституционна монархия и либералният конституционализъм

3. В очакване на „конституционния крал“. Възход на правителството и парламента в контекста на развиващ се парламентаризъм и конституционна демокрация

4. Органите на изпълнителната власт в контекста на демократичния конституционализъм и на конституционно-парламентарната монархия

Глава V. Институциите на изпълнителната власт в белгийския конституционализъм

1. Възникване на белгийския конституционализъм и прототипи на институционалния дизайн на конституционната система като цяло и на системата от институции на изпълнителната власт в частност

2. Кралят между политическите императиви на фактическата конституция и конституционните стимули и стигми

3. Зараждане и развитие на белгийското правителство в контекста на парламентарна, федерална и консоциетална конституционна и политическа система

4. Институциите на изпълнителната власт и разделението на властите в конституционно-парламентарната монархия