-10%

Как се решава частноправен казус

ISBN: 978-954-730-404-8
21,60 лв.
24,00 лв.
+

Тази книга e посветена на решаването на казуси по частно право: гражданско право – обща част, облигационно, вещно, авторско, наследствено, трудово право и др. Тя обаче не е сборник с казуси, а е книга за методиката и подходите за решаване на юридически казуси.

В първата част е очертан логическият път, по който се решава казусът: от формулирането на въпросите, през систематизирането на фактите, откриването и извличането на релевантните правни норми, подвеждането им към тях, до изводите и написването на решението. Във втората част са решени няколко казуса от областта на гражданското право, като са приложени описаните в първата част техники. Третата част включва приложения – схеми и таблици, систематизиращи познанията на читателя.

Изданието излиза от печат, след като от 2006 г. беше възстановено решаването на казус на държавните изпити за студентите юристи.

Книгата със сигурност ще бъде полезна на студентите при подготовката им не само за държавния, но и за семестриалните изпити. Тя е особено необходима и за практикуващите юристи, защото въвежда в общите механизми и правила на правното мислене. А неговото усвояване е и би трябвало да бъде основна цел на юридическото образование.

Проф. В. Мръчков:

Тази книга е полезна за всеки юрист. Всеки има какво да научи от нея. Нейната обща част може да бъде ползвана за решаването на казуси не само в частното право, но и в другите области на правото.
Книгата е интересна, интригуваща и следва последователността на мисловния процес, който протича при решаването на казусите. Тя се чете леко и с увлечение.

I. Етапи на решаването

A. Въпросите

1. Формулиране на въпросите

2. Видовете въпроси

3. Спасителната схема

4. Отсяване на въпросите. Поредност на разглеждане и групиране

a) Повторение на въпроси

b) Неотносими въпроси

c) Поредност на разглеждане

d) Групиране на въпросите

5. Въпроси от други правни клонове

B. Фактите

1. Систематизиране на фактите

a) По хронология

b) По обекти

c) По субекти

2. Интерпретация и попълване на фактите

3. Изявления, твърдения и становища на страните

4. Дати, числа, технически указания

5. Характерни грешки при работата с фактите

C. Нормите

1. Извличане на правната норма

а) Разлика между разпоредба и норма

b) Структура на правната норма

2. Как да намерим нормите

a) Къде да търсим

b) Как да не изпуснем нещо?

c) Как да отсеем излишното?

d) Асоциативното мислене – помощник при търсенето и коректив на прекомерността

3. От хаос към космос

a) Съотношения между правните норми

b) Някои основни правила за действието, дерогирането и тълкуването на правните норми

(i) Действие на закона

(ii) Правила за дерогирането

(iii) Тълкуване и аналогия

c) Поредност на анализа при множество възможни правни норми

(i) Вземания и абсолютни права

(ii) Потестативни права/едностранни изявления (извън възраженията)

(iii) Възражения и правопрепятстващи обстоятелства

D. Субсумирането

1. Изясняване на предпоставките на нормата

a) Множество предпоставки в хипотезата

b) Предпоставки, които не са установени изрично

c) Поредност на проверката на отделните предпоставки

2. Същност на субсумирането. Правила за извършването му. Грешки в хода му

a) Общо понятие за силогизъм

b) Особености на правния силогизъм (субсумиране)

c) Грешки при субсумирането

E. Изводите

1. Проверка на субективното право

a) Възникнало ли е правото?

b) Съществува ли правото все още?

c) Изискуемо ли е правото?

2. Множество права на един и същи титуляр: кумулация, алтерация и евентуалност на права

a) Кумулация на права

b) Алтерация на права

c) Евентуалност на права

d) Значение на съотношенията на кумулация, алтерация и евентуалност

3. Множество права на различни титуляри: колизия (конкуренция) на права

a) Колизии между вещни права

b) Колизии между вещни и обезпечителни права

c) Колизии между вещни и облигационни права

d) Колизии между интелектуална собственост и вещни права

e) Колизии между облигационни (включително и потестативни) права

f) Колизии между права, подлежащи на вписване

g) Колизии при удовлетворение на множество кредитори

h) Колизии при съвместно титулярство на права и между членове/съдружници/акционери

4. Систематизация на изводите

II. Написване на решението

A. План на изложението

1. Последователност при изграждането на плана

2. Начини на структуриране

3. Ориентация в изложението и препращания

B. Убедителност, аргументация и стил

1. Убедителност на изложението

2. Особености на юридическата аргументация

a) „През деня неуморно изграждам, през нощта без пощада руша“

b) Непрестанно позоваване на закона

c) Пълнота на субсумирането. Допустими изключения

d) Обосновка на начина на тълкуване и на аналогията. Позоваване на авторитет

3. Стил

a) Краткост, яснота и относимост

b) Експертен и съдебен изказ

c) Терминология, прецизност и богатство на речника

d) Езикова грамотност и почерк

C. Технически изисквания

1. Бележки под линия

2. Позовавания на литература

3. Позоваване на съдебна практика

4. Цитиране на нормативни актове

5. Кога и какво може да се очаква да се цитира?

6. Съкращения

D. Външно оформление

E. Разлики между изпитна и курсова работа

 

Приложения

А. РЕШЕНИЯ НА КАЗУСИ

Казус № 1. Античен спор

Казус № 2. Пълномощното

Казус № 3. Медальонът

Казус № 4. Картините

Казус № 5. Бойкот на таксите

B. СХЕМИ, ГРАФИКИ, ТАБЛИЦИ

Подредба на схемите, графиките и таблиците

I. Обща част на гражданското право

II. Вещно право

III. Облигационно право

IV. Ценни книги