-10%

Колективно управление на авторските и сродните им права

ISBN: 978-954-730-529-8
6,21 лв.
6,90 лв.
+

В книгата е разгледана същността на колективното управление на авторски права, направен е преглед на състоянието на колективното управление на авторски права в Европа и у нас в неговото развитие. Анализирани са дейността на организациите за колективно управление на такива права, режимът на тяхното учредяване и функциониране, като се набляга на изясняването на специфичното им положение. Особено внимание отделено на характера на договорите, които тези организации сключват – с членовете си и с ползвателите. Отделно се извеждат и изясняват някои ключови въпроси – за контрола на държавата над тези организации, за съвместимостта между тяхната дейност и антимонополното законодателство, за третирането на нечленовете. Накрая се разглеждат някои моменти, свързани с новите условия, породени от разпространението на цифровите технологии и интернет.

§ 1. Същност на колективното управление на права и необходимостта от него

§ 2. Състояние на колективното управление в Европа и у нас

§ 3. Правни условия за учредяване на организация за колективно управление на права

§ 4. Договорни отношения на организациите за колективно управление на права с членовете им и с ползвателите

§ 5. Как функционират организациите за колективно управление на права

§ 6. Проблеми на колективното управление на права

1. Контрол от страна на държавата

2. Организациите за колективно управление на права и монополът

3. Третиране на нечленовете

4. Организациите за колективно управление като субекти на самостоятелни авторски и сродни права

§ 7. Организациите за колективно управление на права в условията на цифровата технология и глобализацията

По-известни организации за колективно управление на авторски права в чужбина и техните абревиатури