-10%

Българското общество по строително право (БОСП) е основано през 2015 г. и обединява водещи адвокати, инженери и архитекти.

През 2015 г. БОСП стана пълноправен член на Европейското общество по строително право (ЕОСП). Идеята за създаването на Наръчник по строително право се зароди в хода на работата по българския раздел на книгата „Проучвания на европейското строително право“ (СИНЯТА КНИГА), издание на ЕОСП. При подготовката на темите в областта на строителното право, регулирани от българското законодателство, се очерта необходимостта от кратко ръководство за всички участници в строително-инвестиционния процес у нас.

Наръчникът по строително право е първи по рода си опит за систематизация на материята, с акцент върху практическите проблеми пред участниците в строителния процес и намиране на подходящи решения. Изданието е ценен ресурс за всички експерти в сферата на строителството.

Авторският колектив включва членове на БОСП (www.bscl.bg).

Съдържание

Въведение – д-р инж. Адриана Спасова, адвокат Валентина Бакалова

Рецензия от проф. д-р инж. Фантина Рангелова

Рецензия от доц. д-р Николай Колев

За авторите

Глава 1. Сключване и администриране на договори с участниците в строителството

Д-р инж. Адриана Спасова

1.1. Иницииране и подготовка на проекта

1.2. Стратегия за възлагане и финансиране

1.3. Тръжни процедури

1.4. Администриране на договорите. Координация и взаимодействие между участниците

1.5. Управление на заинтересованите страни

1.6. Модерни тръжни стратегии

Заключение

Глава 2. Договорът за строителство

Доц. Мирослав Димитров

2.1. Договорът за строителство като вид договор за изработка

2.2. Правна уредба на договора за строителство според българското право

2.3. Правна характеристика на ДС

2.4. Видове договори за строителство

2.5. Отграничаване на ДС от други договори

Глава 3. Стандартни и рамкови форми на договори за строителство

Адв. Виктория Пенкова

1. Обща характеристика на стандартните форми на договори за строителство и на стандартните форми на рамкови договори в строителството

2. Международни Стандартни форми и Рамкови форми

3. Международни Стандартни и Рамкови форми, използвани в България

Глава 4. Участници в строителството. Права и задължения на възложителя, изпълнителя, проектанта и консултанта

Адв. Бояна Милчева

Адв. Павлина Иванова

I. Възложител

II. Проектант

III. Строител

IV. Консултант

V. Технически ръководител и доставчик на технологично и инсталационно съоръжаване на строежа

Глава 5. Проблеми на договорите за подизпълнение

Адв. Александър Янкулов

1. Същност на договора за възлагане на строителни работи на подизпълнители. Допустимост на възлагането на подизпълнители и ограничения

2. Страни по договора за подизпълнение. Номиниран подизпълнител. Изисквания в специални закони. Отговорност за действията на подизпълнителя

3. Съдържание на договора за подизпълнение. Договори по ЗОП и ЗК. Договорни форми на ФИДИК. Синхронизиране на уговорките на основния договор и договора за подизпълнение. Разпределение на рисковете и равнопоставеност на страните

4. Действие на договора с подизпълнител. Отклонения от нормалното развитие на отношенията. Отговорност на подизпълнителя. Косвен иск

Глава 6. Задължение за предупреждаване (уведомяване) на изпълнителя и проектанта спрямо възложителя

Адв. Бианка Велева

1. Задължение на изпълнителя за предупреждаване за недостатъци в инвестиционния проект или строителните материали

2. Задължение на проектанта за предупреждаване за недостатъци в работата на други участници в строителството

Глава 7. Възнаграждението по договора за строителство. Плащания

Адв. Таня Точева

7.1. Начини за определяне на дължимите плащания

7.2. Срокове на плащане – авансово, при достигане на етап, задържани пари и др.

7.3. Определяне на възнаграждението от трето лице

7.4. Обезпечаване на дължимите суми

7.5. Увеличение на дължимите суми при договора за строителство

Адв. Виктория Пенкова

Глава 8. Въвеждане в експлоатация

Адв. Валентина Бакалова

1. Въвеждането в експлоатация на готовите строежи – част от последващия административен контрол в строителството

2. Същност на въвеждането в експлоатация на готовите строежи

3. Правно значение на разрешенията за ползване и на удостоверенията за въвеждане в експлоатация

4. Отказ за приемане на строежа и за издаване на разрешение за ползване или на удостоверение за въвеждане в експлоатация. Основания. Правни последици

Глава 9. Изменение и допълнение на договора за строителство

Адвокат Милана Кривачка

I. Правила за изменение на договора за строителство съгласно българското законодателство

II. Правила за промени в договора за строителство съгласно договорните условия за строителни и инженерни работи, проектирани от възложителя, Червена книга на ФИДИК

Глава 10. Непредвидени обстоятелства

Д-р инж. Адриана Спасова

1. Концепция за непредвидимост

2. Непреодолима сила

3. Непредвидени промени на цените на ресурсите

4. Непредвидени физически условия при подземно строителство

5. Непредвидени изключително неблагоприятни климатични условия

Глава 11. Отговорност по договора за строителство

Адв. Таня Точева

1. Предпоставките за възникване на отговорността

2. Видове вреди

3. Договорна и деликтна отговорност

4. Договорна отговорност в отношенията, свързани със строителство

5. Как да предвидим, избегнем и ограничим вредите? Видове вреди в контекста на отношенията по строителство

6. Доколко може да се ограничи договорната отговорност

7. Неустойката

8. Отговорност на различните участници в строителството

9. Съпричиняване

10. Влияние на приложимото право към договора

Глава 12. Срок за изпълнение. Забава. Спиране и възобновяване на строителството

Адв. Виктория Пенкова

1. Срок за изпълнение на задълженията по договор за строителство. Забава

2. Забава

3. Удължаване на срока за извършване на строителство (забавяне на строителството)

4. Спиране и възобновяване на строителството

Глава 13. Прекратяване на договора за строителство

Адв. Бианка Велева

1. Общи законови основания за прекратяване на договора за строителство

2. Специални законови основания за прекратяване на договора за строителство по ЗЗД

3. Специални законови основания за прекратяване на договори и рамкови споразумения за строителство, сключени по реда на ЗОП

4. Договорни основания за прекратяване на договора за строителство съгласно Договорните условия на FIDIC (Червена и Жълта книга)

Глава 14. Застраховане в строителството

Адв. Николай Колев

I. Застраховане в строителството – общи положения

II. Други видове застраховки

III. Застраховане при концесии и обществени поръчки

Глава 15. Избягване и разрешаване на спорове. Особености при участие на потребители. Погасителна давност

Д-р Мартин Захариев

1. Понятие за „строителен спор“

2. Способи за избягване и разрешаване на строителни спорове

3. Тежест на доказване

4. Особености при участието на потребители

5. Погасителна давност