Новото данъчно законодателство през 2024 г. + достъп до сайт

Книга-годишник + достъп до сайт

ISBN: 978-954-608-321-0
52,00 лв.
+

Книгата съдържа:

актуалните нормативни текстове на ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и ЗМДТ;

професионални коментари и разяснения на значимите промени в данъчните режими;

експертни решения и отговори на практически въпроси.

 

На специализирания сайт са достъпни:

всички нормативни актове на данъчното законодателство;

спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане;

важни решения на Съда на Европейския съюз и на Върховния административен съд;

нови писма и указания на НАП;

данъчен календар за 2024 година и друга полезна информация.

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане

КОМЕНТАР на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2024 година и предизвикателствата, които те поставят пред професионалната общност и данъчно задължените лица
Глава първа
Общ преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2024 година
Глава втора
Минимално ефективно данъчно облагане (глобален минимален данък)
A. Първично облагане с допълнителен данък
Б. Вторично облагане с допълнителен данък
В. Национален допълнителен данък
Глава трета
Други промени в ЗКПО
1. Промени относно държавната помощ за земеделски стопани под формата на преотстъпване на корпоративен данък
2. Въвеждане на облагане с патентен данък на юридически лица, извършващи дейност като заведения за хранене и развлечения
3. Актуални промени за 2024 г. относно освобождаването от облагане с данък по ЗКПО на социалните разходи под формата на ваучери за храна
4. Промени в административнонаказателните разпоредби, засягащи извършването на скрито разпределение на печалбата
5. Промени, свързани с оптимизиране на разпоредбите, въвеждащи режима за данъчно облагане при напускане съгласно Член 5 от Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар
6. Промени, засягащи облагането по реда на ЗКПО на организаторите на хазартни игри

ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица

КОМЕНТАР на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2024 година
Раздел I
Промени в ЗДДФЛ за 2024 година
Глава първа
Източници на доходи
Глава втора
Необлагаеми доходи
Глава трета
Данъчни облекчения
Част 1
Данъчно облекчение за физически лица, регистрирани като земеделски стопани
Част 2
Данъчно облекчение за деца и за деца с увреждания
Глава четвърта
Формиране на облагаем доход за доходи от прехвърляне на права или имущество
Глава пета
Алтернативен данък за доходи от събиране на диворастящи гъби и плодове
Глава шеста
Деклариране
Глава седма
Предоставяне на информация
Част 1
Предоставяне на информация със служебната бележка за доходите от трудови правоотношения
Част 2
Предоставяне на информация за изплатените доходи по трудови правоотношения със справката по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ
Част 3
Предоставяне на информация за изплатените доходи със справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ
Глава осма
Други промени в ЗДДФЛ
Раздел II
Промени в други закони, имащи отношение към облагането на доходите на физическите лица

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ЗАКОН за данък върху добавената стойност

КОМЕНТАР на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2024 година
1. Нарастват случаите, при които няма да е необходимо да се коригира приспаднатият данъчен кредит при унищожаване, загуба или бракуване на активи
2. В ЗДДС се предвижда създаването на възможност за начисляване на ДДС от доставчика и за ползване на данъчен кредит от получателя на облагаема доставка при регистрация на доставчика по инициатива на орган по приходите
3. Промени, свързани с вноса на стоки
4. Промяна, свързана с възможността за обжалване на постановен отказ за намаляване на данъчна основа и начислен данък при несъбираемо вземане
5. Изменения в разпоредбите, въвеждащи от 01.01.2024 г. задължения за доставчиците на платежни услуги да информират органите по приходите за извършени парични транзакции
6. Изменения при обезпеченията по повод доставки на течни горива
7. Промени, засягащи намалените данъчни ставки
8. Други изменения и допълнения

АКЦИЗИ

КОМЕНТАР на промените в Закона за акцизите и данъчните складове
I. Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки
1. Прилагане на Митническия кодекс на Съюза към акцизните стоки
2. Промени в разпоредбите относно акцизния режим на освободените за потребление акцизни стоки
3. Промени в разпоредбите за освобождаване от акциз
4. Безвъзвратна загуба на акцизни стоки в резултат на непредвидими обстоятелства или непреодолима сила
5. Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз
6. Обезпечения
7. Акцизни документи
8. Контрол
9. Нови основания за отнемане на лиценз за управление на данъчен склад
10. Промени в института на споразумението за прекратяване на административнонаказателно производство
II. Промени в задс, отнасящи се до енергийните продукти
1. Промени, свързани с режима за освободените от акциз крайни потребители (ОАКП)
2. Промени, свързани със смазочните масла и консистентните смазки-греси
3. Задължителна регистрация при потребяване на собствена електрическа енергия
4. Промени в определението за „минералогични процеси“
5. Възстановяване на акцизните ставки за втечнен нефтен газ (LPG) и за природен газ
III. Промени в задс, отнасящи се до тютюневите изделия
1. Нови тютюневи изделия, облагаеми с акциз – определения
2. Данъчна основа и акцизна ставка на новите тютюневи изделия
3. Изключения от акцизния режим за новите тютюневи изделия
4. Освобождаване от акциз на новите тютюневи изделия
5. Преходни правила за новите тютюневи изделия
IV. Промени в задс, отнасящи се до алкохолните напитки
1. Промяна в определението за „шумящи вина“
2. Промяна в разпоредбите за регистрация на обекти на независими малки винопроизводители
3. Освобождаване от акциз на бира за лично потребление
4. Бандероли
V. Промени в ЗАДС, отнасящи се до тютюневите изделия и алкохолните напитки

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ЗАКОН за местните данъци и такси
КОМЕНТАР на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени със ЗИДЗМДТ (обн. ДВ, бр. 106 от 2023 г.)
1. На министъра на финансите се възлага да одобрява образци на заявления и документи, издавани от общините
2. Служебно уведомяване от страна на АВ и АГКК на общините при промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в имотния регистър и кадастралните карти и регистри
3. Създават се разпоредби, регламентиращи по нов начин данъчните преференции за сгради, получили сертификати с клас на енергопотребление по реда на Закона за енергийната ефективност
4. Предоставяне по електронен път на данни от регистрите на Министерство на вътрешните работи, Министерство на туризма и ИА „Морска администрация“
5. Предвижда се данъкът върху плавателните средства да се определя от служител на общинската администрация, въз основа на данни от регистъра на корабите, плаващи под българско знаме, поддържан от ИА „Морска администрация“
6. Въвежда се патентен данък за юридическите лица, осъществяващи дейност като заведения за хранене и развлечения
7. Въвежда се задължение на министъра на туризма за предоставяне на информация по електронен път към Министерство на финансите за целите на определянето на задълженията за туристически данък
8. Промени в Приложение № 2 към закона
9. Преходни и заключителни разпоредби

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

КОМЕНТАР на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2023 година
Изменение в наименованието и обхвата на органите, на които може да бъде разкривана данъчна и осигурителна информация
Изменение в обхвата на задълженията при осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск
Въвеждане на задължение за уведомяване при констатирани данни, застрашаващи икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Изменение при автоматичния обмен на информация, предоставяна от операторите на платформи
Изменения при погасяване на публичните вземания
Изменения при безкасовите плащания при доброволното изпълнение на публичните задължения
Въвеждане на задължение за уведомяване за сключени договори, плащанията по които ще се извършват с публични средства
Изменения при стойността на обезпеченията на публичните вземания
Изменения при имуществото, подлежащо на принудително изпълнение
Изменения при правилата при някои продажби на специфични вещи
Изменения при условията за отсрочване и разсрочване на публични задължения
Изменения в някои от административнонаказателните разпоредби