Новото данъчно законодателство през 2024 г.

Двадесет и седмо издание на книгата-годишник.

Годишникът отразява състоянието на законодателството към 19 януари 2024 г.

ISBN: 978-954-608-321-0
46,00 лв.
+

Книгата съдържа:

актуалните нормативни текстове на ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и ЗМДТ;

професионални коментари и разяснения на значимите промени в данъчните режими;

експертни решения и отговори на практически въпроси.

Целева аудитория: Счетоводители, финансисти, данъчни експерти, юристи, управители на търговски дружества, ръководители на специализирани държавни органи и на организации с нестопанска цел, данъкоплатци.

Съдържание:

Корпоративно подоходно облагане

Закон за корпоративното подоходно облагане

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2024 година и предизвикателствата, които те поставят пред професионалната общност и данъчно задължените лица

Общ преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2024 година

Минимално ефективно данъчно облагане (глобален минимален данък)

Първично облагане с допълнителен данък

Вторично облагане с допълнителен данък

Национален допълнителен данък

Други промени в ЗКПО

Промени относно държавната помощ за земеделски стопани под формата на преотстъпване на корпоративен данък

Въвеждане на облагане с патентен данък на юридически лица, извършващи дейност като заведения за хранене и развлечения

Актуални промени за 2024 г. относно освобождаването от облагане с данък по ЗКПО на социалните разходи под формата на ваучери за храна

Промени в административнонаказателните разпоредби, засягащи извършването на скрито разпределение на печалбата

Промени, свързани с оптимизиране на разпоредбите, въвеждащи режима за данъчно облагане при напускане съгласно Член 5 от Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар

Промени, засягащи облагането по реда на ЗКПО на организаторите на хазартни игри

Данъци върху доходите на физическите лица

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2024 година

Промени в ЗДДФЛ за 2024 година

Източници на доходи

Необлагаеми доходи

Данъчни облекчения

Данъчно облекчение за физически лица, регистрирани като земеделски стопани

Данъчно облекчение за деца и за деца с увреждания

Формиране на облагаем доход за доходи от прехвърляне на права или имущество

Алтернативен данък за доходи от събиране на диворастящи гъби и плодове

Деклариране

Предоставяне на информация

Предоставяне на информация със служебната бележка за доходите от трудови правоотношения

Предоставяне на информация за изплатените доходи по трудови правоотношения със справката по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ

Предоставяне на информация за изплатените доходи със справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ

Други промени в ЗДДФЛ

Промени в други закони, имащи отношение към облагането на доходите на физическите лица

Данък върху добавената стойност

Закон за данък върху добавената стойност

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2024 година

Нарастват случаите, при които няма да е необходимо да се коригира приспаднатият данъчен кредит при унищожаване, загуба или бракуване на активи

В ЗДДС се предвижда създаването на възможност за начисляване на ДДС от доставчика и за ползване на данъчен кредит от получателя на облагаема доставка при регистрация на доставчика по инициатива на орган по приходите

Промени, свързани с вноса на стоки

Промяна, свързана с възможността за обжалване на постановен отказ за намаляване на данъчна основа и начислен данък при несъбираемо вземане

Изменения в разпоредбите, въвеждащи от 01.01.2024 г. задължения за доставчиците на платежни услуги да информират органите по приходите за извършени парични транзакции

Изменения при обезпеченията по повод доставки на течни горива

Промени, засягащи намалените данъчни ставки

Други изменения и допълнения

Акцизи

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове

Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки

Прилагане на Митническия кодекс на Съюза към акцизните стоки

Промени в разпоредбите относно акцизния режим на освободените за потребление акцизни стоки

Промени в разпоредбите за освобождаване от акциз

Безвъзвратна загуба на акцизни стоки в резултат на непредвидими обстоятелства или непреодолима сила

Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз

Обезпечения

Акцизни документи

Контрол

Нови основания за отнемане на лиценз за управление на данъчен склад

Промени в института на споразумението за прекратяване на административнонаказателно производство

Промени в ЗАДС, отнасящи се до енергийните продукти

Промени, свързани с режима за освободените от акциз крайни потребители (ОАКП)

Промени, свързани със смазочните масла и консистентните смазки-греси

Задължителна регистрация при потребяване на собствена електрическа енергия

Промени в определението за минералогични процеси

Възстановяване на акцизните ставки за втечнен нефтен газ (LPG) и за природен газ

Промени в ЗАДС, отнасящи се до тютюневите изделия

Нови тютюневи изделия, облагаеми с акциз – определения

Данъчна основа и акцизна ставка на новите тютюневи изделия

Изключения от акцизния режим за новите тютюневи изделия

Освобождаване от акциз на новите тютюневи изделия

Преходни правила за новите тютюневи изделия

Промени в ЗАДС, отнасящи се до алкохолните напитки

Промяна в определението за шумящи вина

Промяна в разпоредбите за регистрация на обекти на независими малки винопроизводители

Освобождаване от акциз на бира за лично потребление

Бандероли

Промени в ЗАДС, отнасящи се до тютюневите изделия и алкохолните напитки

Местни данъци и такси

Закон за местните данъци и такси

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени със ЗИДЗМДТ (обн. ДВ, бр. 106 от 2023 г.)

На министъра на финансите се възлага да одобрява образци на заявления и документи, издавани от общините

Служебно уведомяване от страна на АВ и АГКК на общините при промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в имотния регистър и кадастралните карти и регистри

Създават се разпоредби, регламентиращи по нов начин данъчните преференции за сгради, получили сертификати с клас на енергопотребление по реда на Закона за енергийната ефективност

Предоставяне по електронен път на данни от регистрите на Министерство на вътрешните работи, Министерство на туризма и ИА Морска администрация

Предвижда се данъкът върху плавателните средства да се определя от служител на общинската администрация, въз основа на данни от регистъра на корабите, плаващи под българско знаме, поддържан от ИА Морска администрация

Въвежда се патентен данък за юридическите лица, осъществяващи дейност като заведения за хранене и развлечения

Въвежда се задължение на министъра на туризма за предоставяне на информация по електронен път към Министерство на финансите за целите на определянето на задълженията за туристически данък

Промени в Приложение № 2 към закона

Преходни и заключителни разпоредби

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2023 година

Изменение в наименованието и обхвата на органите, на които може да бъде разкривана данъчна и осигурителна информация

Изменение в обхвата на задълженията при осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск

Въвеждане на задължение за уведомяване при констатирани данни, застрашаващи икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Изменение при автоматичния обмен на информация, предоставяна от операторите на платформи

Изменения при погасяване на публичните вземания

Изменения при безкасовите плащания при доброволното изпълнение на публичните задължения

Въвеждане на задължение за уведомяване за сключени договори, плащанията по които ще се извършват с публични средства

Изменения при стойността на обезпеченията на публичните вземания

Изменения при имуществото, подлежащо на принудително изпълнение

Изменения при правилата при някои продажби на специфични вещи

Изменения при условията за отсрочване и разсрочване на публични задължения

Изменения в някои от административнонаказателните разпоредби.

 

Съдържание на сайт към книгата:

I. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
2. ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
3. ЗАКОН за административните нарушения и наказания
4. ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
5. ЗАКОН за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили
6. ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
7. ЗАКОН за данък върху добавената стойност
8. ЗАКОН за данък върху застрахователните премии
9. ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
10. ЗАКОН за държавните помощи
11. ЗАКОН за държавните такси
12. ЗАКОН за задълженията и договорите
13. ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
14. ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
15. ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари
16. ЗАКОН за местните данъци и такси
17. ЗАКОН за митниците
18. ЗАКОН за Националната агенция за приходите
19. ЗАКОН за независимия финансов одит
20. ЗАКОН за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
21. ЗАКОН за ограничаване на плащанията в брой
22. ЗАКОН за публичните финанси
23. ЗАКОН за статистика на вътрешносъюзната търговия със стоки
24. ЗАКОН за счетоводството
25. ЗАКОН за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
26. ЗАКОН за хазарта
27. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

2. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Правилници
1. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
2. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Наредби
1. НАРЕДБА № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
2. НАРЕДБА № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата – членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Европейския съюз
3. НАРЕДБА № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз
4. НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

3. СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ (СИДДО)

II. СЪДЕБНА ПРАКТИКА

1. РЕШЕНИЯ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
2. РЕШЕНИЯ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
3. ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ НА ВАС И ВКС

III. ПИСМА И УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

1. Писма на НАП по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане
2. Писма на НАП по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
3. Писма на НАП по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност
4. Писма на НАП по прилагането на Закона за местните данъци и такси
5. Писма на НАП по прилагането на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

IV. СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ
1. ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР за 2024 г.
2. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на счетоводното и данъчното законодателство, валидни към 01.01.2024 г.
3. СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ на счетоводна и търговска документация, и за погасяване на публични вземания по давност (в сила от 01.01.2024 г.)