Данъчно облагане и счетоводно приключване 2023 г.

Юбилейно, тридесето издание на книгата-годишник

ISBN: 978-954-608-317-3
46,00 лв.
+

Книгата съдържа:

Подготовка на годишното счетоводно отчитане и на годишния финансов отчет по НСС и МСС;

Годишно счетоводно отчитане на бюджетните организации;

Специфични особености на годишното финансово отчитане в някои отрасли и дейности;

Корпоративно подоходно облагане;

Облагане доходите на физическите лица;

Данък върху добавената стойност;

Решения на практически казуси;

Цялостна нормативна уредба на данъците и счетоводството.

Специализираният сайт съдържа:

Всички нормативни актове на данъчното и на счетоводното законодателство, съотносими към годишното финансово отчитане; всички СИДДО

Целева аудитория: Счетоводители, финансисти, данъчни експерти, юристи, управители на търговски дружества, ръководители и специалисти в държавни органи и пр.

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

КОМЕНТАР по корпоративното подоходно облагане

Въведение

Глава първа
Някои промени, извършени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., касаещи данъчната и счетоводната отчетност
1. Нов механизъм за деклариране на касовите наличности и вземания от определен кръг физически лица
2. Разширяване на ограниченията, свързани с плащанията в брой
3. Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

Глава втора
Актуална практика на Върховния административен съд относно касовите наличности, в аспект „скрито разпределение на печалбата“
1. Предистория на проблема с касовите наличности
2. Разрешени казуси по данъчни спорове от актуалната практика на Върховния административен съд

Глава трета
Практико-приложни аспекти в данъчното третиране по ЗКПО на безлихвения заем според актуалната съдебна практика на ВАС и дискусионни казуси

ПРАКТИКА на НАП по прилагането на ЗКПО
Изх. № 94-00-7 от 18.01.2023 г.
Относно данъчното облагане на документално обоснованите разходи в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за лично ползване активи.
Изх. № 96-00-18 от 01.02.2023 г.
Относно данъчното третиране на разхода за платена семестриална такса по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Изх. № 96-00-23 от 07.02.2023 г.
Относно данъчното третиране на ваучери за храна за работник, работещ при двама работодатели, по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане
Изх. № 07-00-69 от 17.02.2023 г.
Относно преотстъпване на корпоративен данък съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), при закупуване на нова земеделска техника и сключен договор с Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за държавна помощ за закупуване на нова земеделска техника.
Изх. № 96-00-33 от 20.02.2023 г.
Относно данъчното третиране на незакрити вземания и задължения на починал клиент на кантора, по Закона за корпоративното подоходно облагане
Изх. № М-24-39-21 от 20.02.2023 г.
Относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане по отношение на социалната придобивка – ваучери за храна
Изх. 3_489 от 04.04.2023 г.
Относно данъчното третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане на търговията с акции на регулирани пазари на ЕС, акции търгувани на регулирани пазари, еквивалентни с тези на ЕС (САЩ, Австралия и други страни), и всички останали акции

ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

КОМЕНТАР по данъците върху доходите на физическите лица

Глава първа
Систематизиран преглед на промените в здДФЛ
1. Промени в условията за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания
2. Промени, свързани със служебната бележка за доходите от трудови правоотношения и предоставянето на информация от работодателите
3. Възможност за деклариране на необлагаеми доходи и доходи, облагаеми с окончателен данък
4. Разширява се обхватът на доходите, които се посочват в справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ

Глава втора
Ползване на данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания за 2023 година
1. Условия за прилагане на данъчното облекчение за деца
2. Условия за прилагане на данъчното облекчение за деца с увреждания
3. Прилагане на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при авансовото облагане на доходите
4. Ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при годишното облагане на доходите

Глава трета
Годишни задължения по ЗДДФЛ
1. Годишни задължения на работодателите за изплатени през 2023 г. доходи по трудови правоотношения
2. Задължения на предприятия и самоосигуряващи се лица – платци на доходи
3. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2023 г.

Глава четвърта
Санкции

Глава пета
Казуси от практиката по ЗДДФЛ, свързани с ползването на данъчни облекчения за деца
1. Ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания от разведени родители
2. Ползване на данъчни облекчения за деца от приемни родители

ПРАКТИКА на НАП по прилагането на ЗДДФЛ
Изх. № М-94-Х-254 от 02.03.2023 г.
Относно прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица относно данъчното облагане и деклариране на продажбата на фейсбук страница от физическо лице
Изх. № 94-00-32 от 07.03.2023 г.
Относно данъчното облагане при учредено право на строеж срещу задължение за построяване на обекти.
Изх. № 94-00-52 от 03.04.2023 г.
Относно данъчното третиране по реда на ЗДДФЛ и ЗКПО на доходите от построена фотоволтаична централа в България от чуждестранно физическо лице
Изх. № 96-00-68 от 10.04.2023 г.
Относно подаването на справката по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ при повече от един сключени договори с едно лице
Изх. № М-24-39-49 от 24.04.2023 г.
Относно данъчното третиране на изплатено от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) парично обезщетение за претърпени вследствие на природно бедствие вреди върху лозарско стопанство
Изх. № 94-Я-46 от 28.04.2023 г.
Относно осигуряване и данъчно облагане за труд, полаган в България за работодател, установен в Обединеното кралство
Изх. № 26-Т-45 от 15.05.2023 г.
Относно подаване на информация за изплатените доходи по чл. 13, ал. 1, т. 20 ЗДДФЛ в справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ от организатори на хазартни игри

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

КОМЕНТАР по данъка върху добавената стойност

Глава първа
Промени в ЗДДС, направени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
1. Изменения и допълнения в чл. 126б ЗДДС
2. Новата ал. 10 на чл. 123 ЗДДС

Глава втора
Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС
1. Корекции на данъчната основа, начисления данък и ползвания данъчен кредит при несъбираеми вземания по доставка. Задължения, въведени с ППЗДДС
2. Изменения и допълнения, свързани с обезпеченията при доставки на течни горива
3. При доставки на стоки и услуги по Приложение № 2 към ЗДДС, когато получатели на доставките са държавни или местни органи, същите не прилагат нормите на чл. 97а, ал. 1-5 от правилника
4. Промени при доставките и вноса, освободени по силата на международни договори, конвенции, спогодби или други подобни
5. Документи за удостоверяване на износа по чл. 28а ЗДДС
6. Приложима ставка при несвоевременно снабдяване с документите, удостоверяващи ВОД или износ по глава трета от закона
7. „Постоянен адрес“ и „обичайно пребиваване“
8. След дерегистрация по ЗДДС лицата продължават поредността на номерацията на данъчните документи
9. Документиране на инцидентна ВОД на ново превозно средство, извършена от физическо лице, което не е едноличен търговец
10. Ставка за облагане на доставките на обща туристическа услуга
11. Отчет за извършените продажби за доставките по режим в Съюза и извън Съюза имат само лица, които притежават и обща регистрация по ЗДДС
12. Преходно правило, отнасящо се до регистрираните по ЗДДС физически лица, които не са вписани в търговския регистър или регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно в регистър БУЛСТАТ

Глава трета
Практика на съдилищата и органите по приходите
1. Корекциите на приспаднат данъчен кредит по повод бракуван актив според практиката на Съда на ЕС
2. Здравните услуги в практиката на НАП и СЕС
3. Практика на СЕС, НАП и МФ относно ваучерите за конкретна цел и за множество различни плащания
4. Практика на СЕС по тристранните операции във връзка с вписвания във фактурата на посредника текст „обратно начисляване“
5. Практика на ВАС и НАП по прилагането на чл. 96, ал. 1, изречение второ и чл. 102, ал. 4 ЗДДС
6. Задължение за начисляване на ДДС при дерегистрация и правото на данъчен кредит, включително при повторна регистрация

ПРАКТИКА на НАП по прилагането на ЗДДС
Изх. № 96-00-2-2 от 07.02.2023 г.
Относно данъчното третиране по ЗДДС на сделки по прехвърляне на стока под отлагателно условие или срок
Изх. № 96-00-28 от 15.02.2023 г.
Относно данъчното третиране на транспорт на работници и служители до предприятието по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данък върху добавената стойност
Изх. № 20-29-8 от 22.02.2023 г.
Относно данъчното третиране на търговията с автомобили – нови и втора употреба по реда на Закона за данък върху добавена стойност 229
Изх. № 20-33-25 от 07.03.2023 г.
Относно определяне, съгласно ЗДДС, на мястото на изпълнение на доставка при разработка на софтуер от изпълнител, установен на територията на страната и получател – лице, установено в трета страна, както и отношението на мястото на изпълнение на доставка, спрямо формирането на оборота за задължителна регистрация по ЗДДС
Изх. № 96-00-53 от 21.03.2023 г.
Относно данъчно третиране по ЗДДС на доставка на услуга с място на изпълнение на територията на трета страна
Изх. № М-24-35-8 от 20.04.2023 г.
Относно съдебното тълкуване на дължимия данък, при установена от органите липса на регистрация на основание чл. 96, ал. 1 ЗДДС, изречение второ, когато оборота, с който се надхвърля прага за задължителна регистрация е формиран от една-единствена доставка
Изх. № 94-00-58#2 от 21.04.2023 г.
Относно правото на приспадане на данъчен кредит за нает лек автомобил
Изх. № 96-00-105 от 19.05.2023 г.
Относно данъчното третиране по ЗДДС в случай на покупка на стоки от трета страна, доставени и обмитени първоначално на територията на друга държава членка
Изх. № 96-00-118 от 02.06.2023 г.
Относно начисляването ДДС при заплащането на аванс, във връзка с придобиването на стока, доставяна от регистрирано в друга държава членка данъчно задължено лице, която се монтира/инсталира на територията на страната за сметка на доставчика

СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ГОДИШНА ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ ЗА 2023 ГОДИНА

КОМЕНТАР

Глава първа
Нормативни и регулаторни изисквания
§ 1. Общи изисквания към финансовата отчетност
§ 2. Счетоводно-правните принципи в българското законодателство
§ 3. Отговорности, съставители и срокове за представяне на финансовата отчетност
§ 4. Категории предприятия и групи предприятия
§ 5. Допустими счетоводни бази
§ 6. Задължение за извършване на независим финансов одит
§ 7. Публикуване на финансовата отчетност

Глава втора
Съдържание на годишното счетоводно приключване
§ 1. Основни процедурни въпроси
§ 2. Първоначално оценяване и признаване на активите и пасивите
§ 3. Последващи корекции в стойността на активите и пасивите
§ 4. Данъчно облагане и счетоводно представяне на годишните финансови резултати
§ 5. Представяне на събитията, настъпили след края на отчетния период

Глава трета
Годишни финансови отчети
§ 1. Структура, съдържание и общи изисквания
§ 2. Годишни финансови отчети по реда на Националните счетоводни стандарти
2.1. Счетоводен баланс
2.2. Отчет за приходите и разходите
2.3. Отчет за собствения капитал
2.4. Отчет за паричните потоци
§ 3. Годишни финансови отчети по реда на МСС, приети за приложение от Европейския съюз
3.1. Съдържание на отчета за финансовото състояние/счетоводния баланс
3.2. Съдържание на отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход/отчета за всеобхватния доход
3.3. Съдържание на отчета за промените в капитала
3.4. Съдържание на отчета за паричните потоци
3.5. Илюстративен модел на годишен финансов отчет
§ 4. Особености при изготвянето на консолидираните финансови отчети
4.1. Изисквания и методи за консолидиране на финансовите отчети
4.2. Основни принципи при изготвянето на консолидираните финансови отчети

Глава четвърта
Особености на годишното счетоводно приключване в някои специфични отрасли и дейности
§ 1. Особености на счетоводното отчитане и годишното счетоводно приключване на селскостопанската дейност
§ 2. Особености на счетоводното отчитане и годишното счетоводно приключване на търговската дейност
§ 3. Особености на счетоводното отчитане и годишното счетоводно приключване на транспортната дейност

Глава пета
Особености на счетоводното отчитане и годишното приключване в бюджетните организации за 2023 година
I. Обхват и съдържание на отчетната информация в годишния финансов отчет
II. Спазване на основните нормативни изисквания за достоверно представяне на годишния финансов отчет
III. Спецификата в отчетността на бюджетните организации
IV. Етапи на годишното счетоводно приключване
V. Публикуване на годишния финансов отчет