-15%

Общество и право 2/2010

3,40 лв.
4,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Промените в НПК - необходими или недопустими - Вероника Имова, съдия във Върховния касационен съд, Ивайло Цонков, гл. Асистент по наказателнопроцесуално право в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Данъчен лабиринт

Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане - Маргарита Чечова, адвокат

Коментар

Бракът и придобивката давност - Стоян Ставру, юрист

Дебати

Остарял ли е критерият на чл. 93, т. 7 от НК за „тежки престъпления“ - Н. с. 1 степен Екатерина Салкова

Изследване

Купените местни избори, или смъртта на местната демокрация - Мирела Веселинова, юрист

Правна помощ

Спогодба за социална сигурност между България и Корея - Мария Касърова, директор на дирекция „Международни спогодби“ в НОИ

Анализ

Виновността. Някои теоретични предпоставки за изясняване на проблема - Ивайло Ангелов, юрист

Накратко

Общество на конституционни съдии с изтекъл мандат

Депутати с двойно гражданство в националния парламент

Избори

Димитър Танев отново начело на нотариусите

Времена и нрави

Отказът - Хари Хараламбиев, адвокат

„За“ и „против“

Определение № 1 по конституционно дело № 19/2009 г

Съдът на Европа

Решение но Дело С-546/07 (Комисията срещу Германия)

Решение по Дело С-444/07 (МС Ргоbud Gdynia sp. z о.о.)

Бележити юристи

Административното производство - Проф. Ангел С. Ангелов

Библиотеката на СЮБ представя –
новата специализирана литература, Иван Андонов