-15%

Общество и право 3/2012

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Подзаконовите актове на Европейския съюз и разширеният достъп до правосъдие пред Съда на ЕС по преки жалби на частни лица - Димитър Стефанов, член на правната служба на Европейската комисия

Коментар

Електронен директен маркетинг и спам-регулацията - Георги Сулев, юрисконсулт в Комисията за регулиране на съобщенията

Данъчен лабиринт

Зачитане на влезли в сила административни актове в производствата по ДОПК. Съдебна практика - Маргарита Чечова, адвокат

Анализ

Правата на пострадалия. Две тълкувателни решения на ВКС от значение за защитата им  - Петър Раймундов, инспектор в Инспектората при ВСС

Дебати

Форми на експлоатация на човешкото тяло - Стоян Ставру, д-р по гражданско и семейно право

Права на потребителя

Алтернативно разрешаване на потребителски спорове - Александра Павлова, юрист, младши експерт в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Еврокомпас

Политиката на сближаване на Европейския съюз (Програмен период 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г.) - гл. ас. Савина Големинова, ЮФ на СУ  „Св. Кл. Охридски“

Библиотеката на СЮБ представя