-16%

Общество и право 7/2007

2,45 лв.
2,90 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Правна помощ в плен на бюрокрацията - Емилия Недева, адвокат

Дебат

Частното съдебно изпълнение - битки по пътя - Георги Дичев, председател на Камарата на частните съдебни изпълнители

Гледна точка

Временна и извънредна касация по трудови дела - касация за аутсайдери? - Радка Петрова, председател на АС-Пловдив, член на ВСС

Актуално

Предсрочна изискуемост по договора за банков кредит - Д-р Марио Бобатинов, съдия във ВКС

Коментар

Защита на личните данни в избирателния процес и при участие във форми на пряка демокрация - Мартин Белов, докторант по конституционно право

Анализ
Организираната престъпност - зловещ дубльор на отсъстващата държава (Продължение от бр. 6) - Ива Пушкарова, докторант по наказателно право

Права на човека

Закрила на дете срещу насилие в семейна среда - Яна Кузманова, адвокат

Съдебна система

Доказателства и доказателствени средства в производството по издаване на индивидуални административни актове - Проф. д-р Кино Лазаров

Опит назаем

Устройство на съдебната система в Португалия, Франция, Финладния, Холандия

Еврокомпас

Екологичното законодателство и правото на информация за състоянието на околната среда - Проф. д-р Стефка Наумова, Институт за правни науки при БАН

„За“ и „против“

Решение № 6794 от 29.06.2007 г. на Върховния административен съд по адм. д. № 12379/2006 г. (казусът „Странджа“)

Бележити юристи от миналото

Критически бележки върху правната същност на понятието
„търговско предприятие“ (Принос към чл. 27 ТЗ) (Продължение от бр. 6) - Д-р Константин Кацаров

Библиотеката на СЮБ представя–
новата специализирана литература, Иван Андонов