Правен статут на администрацията на съдебната власт

ISBN: 978-954-28-3572-1
17,00 лв.
+

Представената на читателя монография е първата по рода си разработка, представляваща комплексно изследване в теоретичен и практически план на функционирането на администрацията на съдебната власт. Монографията е значима с определянето за първи път на понятието за съдебен служител като особена категория служител, както и с ограничението от останалите работещи в съдебната администрация служители.

Книгата е с приносно значение за работата на съдебната система са направените паралели между определени категории съдебни служители и държавните служители, както и дадените обосновани предложения за законодателни изменения в цялата глава осемнадесета на ЗСВ и в релевантните подзаконови нормативни актове.

Направени са предложения за диференциация между длъжностите, които се заемат от служители, назначени по служебни правоотношения, и служители, които работят по трудово правоотношение. Предложените решения за по-висока степен на функционална обезпеченост на съдопроизводствените дейности в условията на кадрови дефицит имат актуално звучене, особено при променяща се в структурно отношение съдебна система.

Като цялостна монографична разработка книгата представлява интерес както за всички, имащи отношение към администрирането на съдебната система, така и за тези, които имат отговорно отношение към нейното функциониране. Книгата е насочена към работещите в органите на съдебната власт, практикуващите юристи, студентите по право и публична администрация, както и към изучаващите специалност "Съдебна администрация".

Д-р Галина Николова Иванова е завършила Юридическия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". През 1998 г. започва работа като районен съдия в Районен съд Нови пазар, където от края на същата година до март 2015 г. е административен ръководител на съда. Към днешна дата продължава да работи като районен съдия.

Използвани съкращения
Предговор
Увод
Обща правна характеристика на съдебната администрация

Понятие за съдебната администрация

Правно-исторически генезис на юридическата рамка на съдебната администрация

Принципи и функции на работата на съдебната администрация

Принципи в работата на служителите от съдебната администрация

Функции на служителите от съдебната администрация

Структура на администрацията на органите на съдебната власт

Обща постановка на структурата на администрацията на ОСВ

Класификация на длъжностите в администрацията

Разпределение на длъжностите в администрацията

Правен статут на съдебните служители

Статут на съдебните служители

Права и задължения на съдебните служители

Специфични права на съдебните служители

Специфични задължения на съдебния служител

Общи права и задължения на съдебните служители, произтичащи от Кодекса на труда

Атестиране и повишаване в ранг на съдебните служители

Атестиране на съдебните служители

Ранг на съдебните служители

Повишаване в ранг

Юридическа отговорност на съдебните служители

Дисциплинарна отговорност на съдебните служители

Имуществена отговорност на съдебните служители

Административнонаказателна отговорност на съдебните служители

Наказателна отговорност на съдебните служители

Възникване, изменение и прекратяване на правоотношението със съдебните служители

Предпоставки за назначаване на съдебните служители

Възникването на правоотношението със съдебните служители след проведен конкурс

Назначаване на съдебни служители без провеждане на конкурс

Изменение на правоотношението със съдебните служители

Преназначаване на съдебен служител в същия орган на съдебната власт

Преназначаване на съдебен служител в друг орган на съдебната власт

Преназначаване на съдебни служители в един орган на съдебната власт при закриване на друг орган на съдебната власт

Други случаи, в които не се провежда конкурс за назначаване на съдебни служители

Недопустимост за назначаване на служители от администрации извън органите на съдебната власт

Прекратяване на правоотношението със съдебните служители

Прекратяване на трудовия договор без която и да е от страните да дължи предизвестие

Прекратяване на трудовия договор от съдебният служител с предизвестие

Прекратяване на трудовия отговор от съдебният служител без предизвестие

Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие

Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие - чл. 340а, ал. 5 и ал. 6 от ЗСВ и чл. 330 от КТ

Специфични особености в съдебната администрация на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и Прокуратурата

Особености на администрациите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд

Администрация на прокуратурата на Република България

Администрация на главния прокурор (АГП)

Администрации на Върховната касационна прокуратура (ВКП) и на Върховната административна прокуратура

Администрация на националната следствена служба (НСлС)

Администрация на прокуратурите и следствените отдели

Администрация в следствените отдели

Администрация на учебните и почивните бази

Статут на съдебните служители в органите на прокуратурата

Предизвикателства пред прокуратурата след Решение № 2 / 07.02.2017 г. на Конституционния съд по к.д. 13 / 2016 г.

Заключение
Списък на използваната литература
Приложение