-10%

Принципът на суверенитета

Kонституционноправни и европейски измерения

ISBN: 978-954-730-750-6
12,60 лв.
14,00 лв.
+

Книгата е посветена на историческото развитие на принципа на суверенитета от генезиса му в ранните политически общества до модерните му трактовки в съвременния конституционализъм. Развита е тезата, че суверенитетът първоначално възниква като емпирично явление, ведно със своя носител и титуляр – суверена, след това той бива осмислен и обоснован научно и накрая става част от конституцията на съвременната държава. Този механизъм на генезис и концептуализиране функционира и в условията на съвременен, еволюиращ и многостепенен конституционализъм, обусловен от създаването и развитието на Европейския съюз и неговото право. Времевата рамка на изложението е определена от понятието „съвременен конституционализъм“ – акцентът е поставен върху концепции и събития, развили се след края на Втората световна война. Така определеното „съвремие“ е условно, тъй като конституционализмът е невъзможен без миналото си, а настоящето му е продължение на процеси, започнали през предходните епохи.

Подробно е изследван суверенитетът на българската държава от нейното Освобождение до приемането й за член на Европейския съюз. Отделено е внимание на обявяването на независимостта през 1908 г. и на вътрешните и международните последици на акта от 22-ри септември. Проследена е регламентацията на принципа в четирите конституции и промените, приети във връзка със сключването и влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България и Румъния към ЕС.

Глава I. Съвременни концепции за етимологията и историческото развитие на съдържанието на принципа на суверенитета

1. Етимология

2. Съдържание

3. Историческо развитие на теориите и съдържанието на принципа на суверенитета до модерната епоха

3.1. Идеите за властта и държавата в Древна Гърция

3.2. Идеите за властта и държавата в Древен Рим

3.3. Европейската политическа мисъл през Средновековието

3.4. Жан Боден – La Puissance absolue et perpetuelle d’une Republique

3.5. Зараждане на класическата теория за суверенитета

Глава II. Принципът на суверенитета в съвременния конституционализъм

1. Съвременният конституционализъм

2. Принципите като структурообразуващ елемент на правната система. Суверенитетът като правен принцип

3. Суверенитетът

3.1. Възникване на суверенен субект

3.2. Принципът на народния суверенитет

3.3. Принципът на националния суверенитет

3.4. Принципът на държавния суверенитет в международните отношения

3.5. Тоталитарните доктрини за суверенитета

Глава III. Европейският съюз и суверенитетът на държавите-членки

1. Развитие на конституционната структура на Европейския съюз

2. Влияние на практиката на Съда на Европейския съюз върху суверенитета на държавите-членки

2.1. Директният ефект на международните договори

2.2. Върховенството на общностното право

2.3. Експанзията на властта на наднационалните институции

3. Договорът за приемане на Конституция за Европа и Договорът за функционирането на ЕС

Глава IV. Суверенитетът на българската държава

1. Възстановяването на държавата

2. Търновската конституция от 1879 г.

3. Обявяването на независимостта

4. Конституциите от 1947 и 1971 г.

5. Конституцията на Република България от 1991 г.

5.1. Конституционноправни основи на членството на Република България в Европейския съюз

5.2. Законът за изменение и допълнение на Конституцията на Република България от 2005 г.