Рамковият договор

ISBN: 978-954-28-2639-2
23,00 лв.
+

Настоящото издание представлява задълбочено теоретично и практическо изследване на многообразието на рамковите договори и тяхното приложение в различните сфери на стопанския живот. Авторът си поставя за цел да проучи оптимален брой от образците на рамкови договори, употребявани в практиката, за да бъдат изведени характерните им белези и предмет. По този начин е доказано, че рамковият договор е носител на съдържанието на множество еднотипни сделки и се явява платформа за трайни търговски отношения и практики.

Благодарение на умелия анализ на теоретичните основи и на практическото приложение на рамковия договор, книгата се превръща в незаменимо помагало както за практикуващите юристи, които все по-често се срещат с този правен институт, така и за студентите от юридическите факултети, които искат да добият по-задълбочени познания в областта на облигационното и търговското право.

Глава І
Понятие за рамков договор

1. Функция и механизъм на действие на рамковия договор

1.1. Приложно поле на рамковия договор

1.2. Функция на рамковия договор

1.3. Механизъм на сключване на последващите престационни сделки. Двата елемента на волеизявлението

2. Исторически бележки

3. Терминологични бележки

4. Правна уредба

4.1. Обща уредба

4.2. Специална уредба

5. Правна същност

5.1. Предмет

5.2. Правна характеристика

5.3. Правни белези

6. Отграничения

6.1. Предварителен договор

6.2. Други преддоговорни споразумения, подготвящи сключването на сделки

6.3. Опционен договор

6.4. Общи условия на договора

6.5. Договор с отворени условия

6.6. Договор с периодично изпълнение

6.7. Договор с поетапно изпълнение

6.8. Продажба с допълнителна спецификация

6.9. Договор – образец (типов договор)

6.10. Договори, чиято цел се постига чрез извършване на няколко  последващи „сделки“ между същите страни

6.11. Нормативни съглашения с рамков характер

6.12. Договор под условие

7. Определение

7.1. Съществуващи определения

7.2. Дефиниция

Глава ІІ
Сключване и съдържание на рамковия договор

1. Сключване на рамковия договор

2. Съдържание на рамковия договор

2.1. Съществено съдържание

2.2. Несъществено съдържание

Глава ІІІ
Правоотношения при рамковия договор. Особености, произтичащи от връзката между рамковия и конкретните договори

1. Правна конструкция: единен договор или система от договори

1.1. Единен договор с периодично изпълнение

1.2. Единен смесен договор

1.3. Единен непълен договор

2. Система от правоотношения

3. Свързани договори

4. Връзка между рамковия и последващите конкретни договори

5. Особености, произтичащи от връзката между рамковия и конкретните договори

5.1. Особености при неизпълнението

5.2. Особености при развалянето

5.3. Особености при прекратяването

5.4. Особености при недействителността

Глава ІV
Видове рамкови договори

1. Видове

1.1. Пораждащи или непораждащи задължение за договаряне

1.2. Пълни и бланкетни

1.3. Срочни и безсрочни

1.4. Прости и сложни

1.5. Рамкови договори за сключване на определени видове сделки

2. Някои специфични рамкови договори

2.1. Рамков договор за дистрибуторство (дистрибуторски договор)

2.2. Рамков договор за факторинг.

2.3. Рамков договор за аутсорсинг

2.4. Рамков договор за борсово посредничество

2.5. Договор за текуща сметка

2.6. Рамков договор за платежни услуги

2.7. Рамков договор за кредитна линия. Овърдрафт

2.8. Договор за междубанкови кореспондентски отношения

2.9. Рамков договор за застраховка

3. Рамков договор в обществените поръчки

3.1. Правна уредба

3.2. Терминологични бележки

3.3. Определение

3.4. Приложно поле

3.5. Практическа полза

3.6. Особености на рамковия договор при обществените поръчки

Глава V
Рамковият договор в практиката

1. Ключови клаузи (с примери от реални договори)

1.1. Най-важната клауза

1.2. Специфични клаузи на рамковия договор – практически анализ

2. Таблица-приложение с рамкови договори от практиката

Заключение

Използвана литература