2007 г.: Семинар: Европейско право

9–11 март / 20–22 март 2007 г., София, парк хотел „Москва“

Александър Кацарски – преподавател по търговско право в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“
Боряна Мусева – преподавател по международно частно право в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“
Станислав Костов – преподавател по европейско право в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“
Емилия Василева – съдия в Апелативния съд – София

9 МАРТ / 20 МАРТ

13.00–14.00 – регистрация на участниците

14.00–15.30 Източници на вторичното право на европейските общности – лектор Станислав Костов

 • обща характеристика на източниците на вторичното право на Европейските общности
 • разграничение от източниците на първичното право
 • видове – регламент, директива, решение

15.30–16.00 кафе-пауза

16.00–17.30 Принципи на прилагане на общностното право – върховенство, непосредствена приложимост, директен ефект – лектор Станислав Костов

 • институции и процедури за приемане на актовете на вторичното право 
 • съдебен контрол върху актовете на вторичното право

17.30–18.00 дискусия

10 МАРТ / 21 МАРТ
9.00–10.30 Наднационални правосубектни форми в правото на ЕС – Европейско обединение по икономически интереси – лектор Александър Кацарски

 • Регламент (ЕИО) № 2137/85 на Съвета от 25 юли 1985 г. относно Европейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ)

10.30–11.00 кафе пауза

11.00–12.00 Наднационални правосубектни форми в правото на ЕС – Европейско търговско дружество и Европейско кооперативно дружество – лектор Александър Кацарски

 • Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 г. относно устава [правното положение] на Европейското дружество (ЕД)
 • Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно устава [правното положение] на Европейското кооперативно дружество (ЕКД)

12.00–12.30 дискусия

12.30–13.30 обяд

13.30–15.00 Международната компетентност по граждански и търговски дела след влизането на България в ЕС – лектор Боряна Мусева

 • международни източници относно определянето на международната компетентност: видове и съотношение помежду им
 • Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела: приложно поле, видове основания за международна компетентност, система и начин на проверка на основанията за международна компетентност

15.00–15.30 кафе пауза

15.30–16.30 Международната компетентност според КМЧП – лектор Боряна Мусева

 • приложно поле
 • видове основания за международна компетентност
 • система и начин на проверка на основанията за международна компетентност

16.30–17.00 дискусия

11 МАРТ / 22 МАРТ
9.00–10.30 Признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела – лектор Емилия Василева

 • признаване на съдебни решения – органи, процедура
 • изпълнение на съдебни решения – органи, процедура
 • признаване и изпълнение на автентични документи и съдебни спогодби

10.30–11.00 кафе пауза

11.00–12.00 Европейско изпълнително основание при безспорни вземания – Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета – лектор Емилия Василева

 • безспорно вземане
 • удостоверяване на решение, съдебна спогодба и публичен документ като европейско изпълнително основание
 • минимални изисквания за процедурите
 • принудително изпълнение

12.00–12.30 дискусия

12.30–13.30 обяд

Връчване на удостоверения за участие и закриване на семинара.