2007 г.: Семинар: Европейско процесуално право

1–3 юни 2007 г., София, парк хотел „Витоша“

Станислав Костов – преподавател по европейско право в СУ „Св. Климент Охридски“
Галина Тонева – съдия в Софийския апелативен съд
Емилия Василева – съдия в Софийския апелативен съд
Катерина Енчева – съдия в Софийския районен съд

ПЕТЪК, 1 юни

13.00–14.00 – регистрация на участниците

14.00–15.30 Обща характеристика на съдебната система на ЕО. Състав и структура на съдилищата в Люксембург – лектор Станислав Костов

 • развитие и реформа на съдебната система на ЕО
 • разпределение на правомощията между Съда на ЕО и Първоинстанционния съд
 • актовете на Съда на ЕО като източник на право
 • състав и структура на Съда на ЕО и на Първоинстанционния съд

15.30–16.00 кафе-пауза

16.00–17.30 Производство пред Съда на ЕО и Първоинстанционния съд – лектор Галина Тонева

 • преки искови производства – размяна на книжа, открито съдебно заседание, съдебно-следствени действия, извънредни способи за проверка на влезли в сила съдебни решения, действия на съда по отношение на влезли в сила съдебни решения
 • производство по обжалване на решенията на Първоинстанционния съд
 • особени производства – по искове, свързани със санкции, по арбитражна клауза или специално споразумение, по защита на права на интелектуална собственост, по конвенции, по трудови спорове

17.30–18.00 – дискусия по двете теми

СЪБОТА, 2 юни

9.00–10.30 Производство за преюдициални заключения – преюдициалното запитване – лектор Емилия Василева

 • характер и функции на преюдициалното заключение
 • органи, овластени да отправят преюдициално запитване - понятието „юрисдикция”, право и задължение за отправяне на преюдициално запитване
 • процедура пред националния съд
 • преюдициален въпрос – предмет, съдържание, елементи и форма

10.30–11.00 кафе пауза

11.00–12.30 Производство за преюдициални заключения – преюдициалното заключение – лектор Емилия Василева

 • производство пред Съда на ЕО – предпоставки, контрол за допустимост, заседание, правомощия на Съда на ЕО
 • структура на решението
 • действие на решението
 • ролята на националния съдия по време на процедурата пред Съда на ЕО
 • ролята на националния съдия след преюдициалното заключение

12.30–13.00 дискусия

13.00–14.00 обяд

14.00–15.00 Искове за отмяна на неправомерни актове и за установяване на неправомерно бездействие на институциите – лектор Катерина Енчева

 • актове и бездействия, които подлежат на контрол
 • активна и пасивна легитимация
 • основания за отмяна
 • действие на съдебното решение

15.00–15.30 кафе пауза

15.30–16.30 Иск за обезщетяване на вреди, причинени от Общността – лектор Катерина Енчева

 • условия за допустимост на иска
 • субсидиарен характер на иска
 • фактически състав на извъндоговорната отговорност на Общността

16.30–17.00 дискусия по двете теми

НЕДЕЛЯ, 3 юни

9.00–10.30 Иск за установяване на нарушение на Договора от държавите членки – лектор Станислав Костов

 • видове нарушения на Договора
 • държавата - ответник
 • ролята на Европейската комисия
 • административна фаза
 • производство пред Съда на ЕО

10.30–11.00 – кафе пауза

11.00–12.30 Извъндоговорната отговорност на държавите членки за вреди, причинени от нарушаване на общностното право – лектор Станислав Костов

 • въвеждане на принципа на извъндоговорната отговорност на държавите членки
 • фактически състав на извъндоговорната отговорност на държавите членки – отговорност за нарушения на нормотворческите органи и на съдилищата
 • компетентен съд

12.30–13.00 – дискусия по двете теми

13.00–14.00 – обяд

Връчване на удостоверения за участие и закриване на семинара.