2007 г.: Семинар: Промените в гражданския процес според новия ГПК

5–7 октомври / 12–14 октомври 2007 г., София, хотел „Родина“

Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд, участник в работната група по подготовката на законопроекта за ГПК
Светла Цачева, съдия във Върховния касационен съд, участник в работната група по подготовката на законопроекта за ГПК
Красимир Влахов, съдия в Софийския градски съд, преподавател в Националния институт на правосъдието

ПЕТЪК, 5 октомври / 12 октомври

8.30–9.30 регистрация на участниците

9.30–12.30 Първоинстанционно производстволектор Светла Цачева

• Подсъдност
• Искова молба и отговор на исковата молба
• Разглеждане на делото
• Отклонения – във връзка с предмета на делото, във връзка със страните, в развитието на производството
• Нови моменти при доказването

11.0011.30 кафе-пауза

12.3013.30 обяд

13.3017.00 Неприсъствено решение.

Решение при признаване на иска. Заповед за изпълнениелектор Борислав Белазелков

• Предпоставки
• Производство
• Защита

15.0015.30 кафе пауза

 

СЪБОТА, 6 октомври / 13 октомври

9.00–12.30 Въззивно и касационно обжалване. Отмяна на влезли в сила решениялектор Красимир Влахов

• Производство по въззивно обжалване на първоинстанционните решения
• Обжалване на определенията
• Касационно обжалване – приложно поле и основания за касация, срок, редовност и допустимост на касационната жалба, касационно решение
• Отмяна на влезли в сила решения – основания, срокове, съдържание, разглеждане и решаване на молбата за отмяна

10.3011.00 кафе пауза

12.3013.30 обяд

13.30–17.00 Особени искови производства: Бързо производство. Производство по търговски дела. Производство по колективни исковелектори Светла Цачева и Борислав Белазелков

• Приложно поле
• Проверка за редовност и допустимост
• Подготовка на делото в закрито заседание
• Разглеждане и решаване на делата

15.0015.30 кафе пауза

 

НЕДЕЛЯ, 7 октомври / 14 октомври

9.00–13.30 Обезпечително производство. Принудително изпълнениелектори Красимир Влахов и Борислав Белазелков

Обезпечително производство

• Допускане на обезпечението
• Обезпечителни мерки
• Отмяна на обезпечението
• Обезщетение за вреди

Принудително изпълнение

• Изпълнение върху движими вещи
• Публична продан на недвижим имот
• Изпълнение върху вземания
• Защита срещу изпълнението

10.3011.00 кафе пауза

13.30–14.00 Връчване на удостоверения за участие и закриване на семинара