2007 г.: Семинар: Законът за устройство на територията

7–9 ноември / 21–23 ноември 2007 г., Сандански, парк хотел „Пирин“

Валентина Бакалова, адвокат
Елена Златинова, съдия във Върховния административен съд
Савин Ковачев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

СРЯДА, 7 ноември / 21 ноември

отпътуване от София (паркинга пред Националния стадион „Васил Левски“ в 10.00 часа) – за участниците, ползващи организиран транспорт

13.00–16.00 настаняване и регистрация

16.00–17.30 Застрояване под и над улици и други открити пространства – лектор адвокат Валентина Бакалова

• изграждане на публични пространства (проходи, пасажи и колонади) в партерните нива на урегулирани поземлени имоти – частна собственост на физически и юридически лица
• изграждане на подземни обекти на транспортната техническа инфраструктура – публична собственост на държавата и общините
• застрояване под и над улици и други открити пространства

17.30–18.00 кафе пауза

18.00–19.00 дискусия по темата

20.00 вечеря

ЧЕТВЪРТЪК, 8 ноември / 22 ноември

закуска

9.30–11.30 Устройствен статут на озеленените площи – лектор Савин Ковачев – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството

• понятие за зелена система, видове собственост в зелената система
• възможности за промяна на предназначението на поземлените имоти в обхвата на зелената система
• ограничителен режим на използване на поземлените имоти в обхвата на зелената система
• задължения на местните власти по опазване на зелената система

11.30–12.00 кафе пауза

12.00–13.00 дискусия по темата

13.00–14.00 обяд

16.00–17.30 Техническо състояние на строежите – съответствие със съществените изисквания, отговорности, санкции – лектор адвокат Валентина Бакалова

• задължения на собствениците за поддържане на строежите в техническо състояние, отговарящо на съществените изисквания
• обследване на авариите, възникнали по време на строителството, и ликвидиране на последиците от тях
• премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи
• правомощия на местните власти
• технически паспорти и обследване на съществуващи строежи
• опазване, съхраняване и поддържане в добро състояние на недвижими имоти – паметници на културата

17.30–18.00 кафе пауза

18.00–19.00 дискусия по темата

20.00 вечеря

ПЕТЪК, 9 ноември / 23 ноември

закуска

9.30–11.00 Актуални въпроси на обжалването на индивидуални административни актове по ЗУТ след влизането в сила на АПК – лектор Елена Златинова – съдия във ВАС

• административни актове по ЗУТ – видове, обжалваемост
• процесуални предпоставки за допустимост на жалбата
• пряко и непряко обжалване пред съд на индивидуални административни актове по ЗУТ; касационно производство
• предварително изпълнение на индивидуални административни актове по ЗУТ; производствата по чл. 60 АПК и по чл. 217 ЗУТ.
• практиката на ВАС при обжалване на индивидуални административни актове по конкретни текстове от ЗУТ
• нови положения след влизането в сила на АПК

11.00–11.30 кафе пауза

11.30–12.30  дискусия по темата

Закриване на семинара и връчване на удостоверения за участие

12.30–13.00 обяд

отпътуване