2007 г.: Семинар: Търговска несъстоятелност

21–22 април 2007 г., София, парк хотел „Москва“

Александър Кацарски – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”
Здравка Първанова – съдия във Върховния касационен съд
Костадинка Недкова – съдия в Софийския градски съд

Програмата на семинара е съобразeна с изискванията на Наредба № 3 за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците. Обучението приключва с тренинг за проверка на теоретичните знания и практическите умения – решаване на тест с въпроси, определени от темите за провеждане на изпита за придобиване на квалификация за синдик. Всеки участник ще има възможност да се запознае с резултатите от теста по време на семинара. Темите на семинара представляват интерес и за всички практикуващи юристи с интереси в областта на търговското право.

Със заповед № ЛС-04-219/20.03.2007 г. на министъра на правосъдието, обнародвана в ДВ, бр. 28 от 2007 г., е обявен изпит за придобиване на квалификация за синдик.


СЪБОТА, 21 април
8.30–9.00 регистрация на участниците

9.00–10.30 Обща характеристика на търговската несъстоятелност. Откриване на производството по несъстоятелност

 • правна уредба, същност, цели и функции, фази
 • предпоставки за откриване на производството, видове решения по молбата за откриване на производство по несъстоятелност, действие на обявителното решение
  Лектор г-н Александър Кацарски

10.30–11.00 кафе пауза

11.00–12.00 Синдикът като орган на несъстоятелността. Особености на статута на синдика

 • видове синдици
 • изисквания към лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици
 • назначаване и освобождаване на синдика
 • правомощия
 • отговорност
 • възнаграждение
 • отчетност
 • контрол върху дейността на синдика
  Лектори г-жа Костадинка Недкова и г-жа Здравка Първанова

12.00–13.00 Събрание на кредиторите. Комитет на кредиторите

 • особености на събранието на кредиторите като орган на несъстоятелността
 • видове събрания на кредиторите
 • състав, свикване и вземане на решения
 • правомощия
 • контрол върху решенията на събранието на кредиторите
 • обща характеристика на комитета на кредиторите
 • състав и правомощия на комитета на кредиторите
  Лектор г-жа Костадинка Недкова

13.00–14.00 обяд

14.00–15.30 Маса на несъстоятелността

 • понятие и обхват
 • попълване на масата на несъстоятелността
 • нищожност на действия и сделки
 • отменителни искове
 • обезпечителни мерки
  Лектор г-н Александър Кацарски

15.30–16.00 кафе пауза

16.00–17.00 Предявяване и приемане вземанията на кредиторите

 • обща характеристика на процедурата
 • срокове за предявяване на вземанията
 • списъци, съставяни от синдика
 • процедура по оспорване на списъците, съставени от синдика
 • установителен иск
  Лектор г-н Александър Кацарски

17.00–17.45 Приключване на производството по несъстоятелност. Възобновяване на производството по несъстоятелност

 • предпоставки за приключване на производството
 • заключително събрание на кредиторите
 • действие на решението за приключване на производството
 • условия за възобновяване на производството
 • действие на възобновяването
  Лектор г-жа Здравка Първанова

НЕДЕЛЯ, 22 април
9.00–11.00 Обявяване в несъстоятелност. Осребряване. Разпределение на осребреното имущество

 • предпоставки
 • съдържание на решението за обявяване в несъстоятелност
 • действие и последици на решението за обявяване в несъстоятелност
 • осребряване чрез публична продажба - ред, срокове, възлагателно постановление
 • продажба при особени случаи
 • условия за пристъпване към разпределение
 • ред на вземанията
 • сметка за разпределение - съставяне, оспорване, одобряване и изпълнение
  Лектори г-жа Костадинка Недкова и г-жа Здравка Първанова

11.00–11.30 кафе пауза

11.30–12.30 Оздравяване на предприятието на длъжника

 • обща характеристика на оздравителното производство
 • срок за предлагане на план за оздравяване
 • активно легитимирани лица за предлагането на оздравителен план
 • допускане на плана до разглеждане от събранието на кредиторите
 • приемане, утвърждаване и характер на оздравителния план
 • действие на оздравителния план
 • надзорен орган
 • възобновяване на производството по несъстоятелност поради неизпълнение на оздравителния план
  Лектор г-н Александър Кацарски

12.30–13.30 Извънсъдебно споразумение. Възстановяване правата на несъстоятелния длъжник

 • условия за допустимост на извънсъдебно споразумение
 • форма
 • съдържание и действие на извънсъдебното споразумение
 • възобновяване на производството поради неизпълнение на задълженията по извънсъдебното споразумение
 • предпоставки за възстановяване правата на длъжника
 • производство за възстановяване
 • действие на възстановяването на правата на длъжника
  Лектор г-н Александър Кацарски

13.30–14.30 обяд

14.30–15.30 Тренинг за проверка на теоретичните знания и практическите умения – решаване на тест

15.30–16.30 Дискусия по резултатите от теста