Съвременно право 1/2001

изтегли в pdf формат
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Стефан Стойчев – „Ненормативните“ и „тълкувателните“ закони

Борис Спасов – Достойнството като конституционно понятие

Чудомир Големинов – Относно потребителското право

Мариана Костова – Правното положение на синдика и предявяването на вземанията според измененията и допълненията в глава 42 и глава 43 от Търговския закон

Даниела Ботева – Съвместимост на конституционната забрана за предаване на български граждани с Римския статут за международен наказателен съд

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Мариан Пашке – Търговското право под влиянието на европейското право

Александър Кацарски – Съответствие на българското търговско право с Трета (78/855/ЕИО) и Шеста (82/891/ЕИО) директива в областта на дружественото право (продължение)

ДИСКУСИИ

Нено Неновски – За началото на мандата на Народното събрание

ЧУЖДЕСТРАНЕН ГОСТ

Зенун Исени – Наказателноправна защита срещу престъпления спрямо децата

МЛАДИ АВТОРИ

Кристиан Русев – Уреждане на международни търговски спорове в правната уредба на Световната търговска организация