-10%

Съвременно право 1/2001

изтегли в pdf формат

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Стефан Стойчев – „Ненормативните“ и „тълкувателните“ закони (Статия 1)

Борис Спасов – Достойнството като конституционно понятие (Статия 2)

Чудомир Големинов – Относно потребителското право (Статия 3)

Мариана Костова – Правното положение на синдика и предявяването на вземанията според измененията и допълненията в глава 42 и глава 43 от Търговския закон (Статия 4) 

Даниела Ботева – Съвместимост на конституционната забрана за предаване на български граждани с Римския статут за международен наказателен съд (Статия 5)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Мариан Пашке – Търговското право под влиянието на европейското право (Статия 6)

Александър Кацарски – Съответствие на българското търговско право с Трета (78/855/ЕИО) и Шеста (82/891/ЕИО) директива в областта на дружественото право (продължение) (Статия 7)

ДИСКУСИИ

Нено Неновски – За началото на мандата на Народното събрание (Статия 8)

ЧУЖДЕСТРАНЕН ГОСТ

Зенун Исени – Наказателноправна защита срещу престъпления спрямо децата (Статия 9)

МЛАДИ АВТОРИ

Кристиан Русев – Уреждане на международни търговски спорове в правната уредба на Световната търговска организация (Статия 10)