-10%

Съвременно право 3/2001

изтегли в pdf формат

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Красимира Средкова – Удължаване на работния ден (Статия 1)

Никола Манев – За мястото на прокуратурата при осъществяване на държавната власт (Статия 2)

Мариана Костова – Някои проблеми относно недействителността на търговските дружества по чл. 70 от Търговския закон (Статия 3)

Весела Станчева-Минчева – Чуждестранни инвестиции според Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Статия 4)

Цветан Сивков – Функции, компетентност и актове на органите на държавно управление и съотношението между тях (Статия 5)

ДИСКУСИИ

Явор Зартов – Гранични проблеми на противоконституционността на закона в практиката на Конституционния съд и съдилищата (продължение от миналия брой) (Статия 6)

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Анна Станева – Неуместна законодателна намеса в материята на наследяването (Статия 7)

МЛАДИ АВТОРИ

Камелия Цолова – Задължителна сила на установяването в мотивите на съдебното решение (Статия 8)

Цвета Пенчева – Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение (чл. 331 КТ) (Статия 9)

Андрей Михайлов – Наказателноправна характеристика на тероризма (Статия 10)

НОВОИЗЛЯЗЛА ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА