СТАТИИ

Красимира Средкова – Удължаване на работния ден

Никола Манев – За мястото на прокуратурата при осъществяване на държавната власт

Мариана Костова – Някои проблеми относно недействителността на търговските дружества по чл. 70 от Търговския закон

Весела Станчева-Минчева – Чуждестранни инвестиции според Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Цветан Сивков – Функции, компетентност и актове на органите на държавно управление и съотношението между тях

Весела Станчева-Минчева – Чуждестранни инвестиции според Закона за публичното предлагане на ценни книжа

ДИСКУСИИ

Явор Зартов – Гранични проблеми на противоконституционността на закона в практиката на Конституционния съд и съдилищата (продължение от миналия брой)

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Анна Станева – Неуместна законодателна намеса в материята на наследяването

МЛАДИ АВТОРИ

Камелия Цолова – Задължителна сила на установяването в мотивите на съдебното решение

Цвета Пенчева – Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение (чл. 331 КТ)

Андрей Михайлов – Наказателноправна характеристика на тероризма