СТАТИИ

Енчо Костов – Правоотношенията „кмет – полицейски орган“ при осигуряване на обществения ред

Георги Денков – Легитимност, легалност и правовост на закона

Емил Мингов – Понятията неработоспособност и нетрудоспособност в българското осигурително законодателство

Георги Петканов – Отсрочване и разсрочване на данъчните задължения

ДИСКУСИИ

Явор Зартов – Гранични проблеми на противоконституционността на закона в практиката на Конституционния съд и съдилищата

Стефан Стойчев – Още за началото на мандата на Народното събрание

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Огнян Герджиков – Цивилистични патологии в данъчните закони

ЧУЖДЕСТРАНЕН ГОСТ

Борче Давитковски, Ана Павловска-Данева – Нуждата от административни договори в македонското административно право и практика

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Мария Славова – Правната клиника на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ – година втора

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Нено Неновски – Правни изследвания в памет на един голям юрист: професор Иван Апостолов