СТАТИИ

Илко Ескенази - Законът за патентите

Огнян Герджиков, Таня Бузева - Изменението и допълнението на Закона за задълженията и договорите

Анна Станева - Наследяване на едноличен търговец

Ружа Иванова - Организация и функции на съдебната власт в Европейските общности

Тоньо Железчев - За правата на наследниците на пострадалия от престъпление в наказателния процес

Христина Балабанова - По някои въпроси на административните актове на кмета

ДИСКУСИИ

Румен Донков - „Рационализиран парламентаризъм” и политическа нестабилност в България

ИЗ ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ СЪД

Костадин Кочев, Никола Филчев - Въпроси на съдебния надзор върху предварителното производство

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

А. Ю. Тотев - Необходимо ли е изучаването на съдебната статистика в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“?

НАУЧЕН ЖИВОТ

Pro domo sua

Костадин Кочев - Нов специализиран научен съвет по правни науки при ВАК

IN МЕМОRIАМ

Георги Петканов - В памет на акад. Стефан Павлов

Илко Ескенази - В памет на доцент Симеон Джелепов